W auli Liceum Pedagogicznego w Jeleniej Górze (obecnie gmachu Akademii Ekonomicznej) dnia 23 maja 1959 r. o godz.17 min 10 w obecności 34 nauczycieli z miasta i powiatu Jeleniej Góry kol. Teofil Ligenza vel Ozimek otworzył zebranie, na którym doszło do organizacji Koła Nauczycielskiego PTTK. W wystąpieniach uzasadniano konieczność powołania do życia takiej komórki, choć były obawy o łatwy rozpad koła, bo wielu nauczycieli należało do PTTK w innych istniejących kołach, szczególnie w kole miejskim w Jeleniej Górze i Cieplicach. Tadeusz Steć ówczesny nauczyciel w Technikum Ekonomicznym w swojej kilkunastominutowej wypowiedzi przedstawił i uzasadnił konieczność powołania do życia koła skupiającego nauczycieli.

KN-PTTK_1

W szkołach potrzebni byli ludzie przygotowani do turystyki i rozmiłowani w turystyce. Ich szkolenie i pomoc im udzielana byłyby łatwiejsze i wszechstronniejsze, żeby z kolei ich praca w organizacji i prowadzeniu kół SKKT była skuteczna i zadawalająca. Uczestnicząc w rekreacyjnych czy szkoleniowych wycieczkach można i należy czerpać wiele zadowolenia, zdobywać wiedzę o regionie i kraju. Tyle w ogromnym skrócie z wypowiedzi kol. Tadeusza Stecia. Efekt był taki, że z obecnych na zebraniu chęć przynależności do koła nauczycielskiego wyraziło 26 osób i wypełniło deklaracje.
Pierwszym prezesem został wybrany Antoni Szewczyk nauczyciel Liceum Pedagogicznego, wice prezesem Teofil Ligenza vel Ozimek nauczyciel tegoż liceum, sekretarzem Weronika Karwańska nauczycielka SP w Karpaczu i Zbigniew Galiński pracownik MDK. Koło powstało i działało przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP, a Zarząd Oddziału "Sudety Zachodnie" nadał mu numer 30. Członkiem z nr.1 w Kole została wpisana Antonina Złota z Karpacza.
Już po kilku dniach od założenia koła odbyła się pierwsza wycieczka w okolice Szrenicy. Z czasem do koła przyjmowano nie tylko nauczycieli, ale także pracowników oświaty i członków ich rodzin. W następnych latach liczba członków rosła aż do liczby bliskiej 200.Powstała konieczność powołania różnych sekcji: pieszej nizinnej, górskiej, krajoznawczej, kolarskiej narciarskiej, ochrony przyrody, wodnej, młodzieżowej czyli opiekunów SKKT.
KN-PTTK_2
Ta ostatnia wymieniona wyróżniała się najaktywniejszą działalnością. Przewodniczył jej Krzysztof Ligenza. Po roku 1980 następowało wyraźne zmniejszenie ilości członków aż do obecnej liczby 26. W drugiej kadencji prezesem Koła wybrano Teofila Ligenzę vel Ozimka. Pozostawał prezesem aż do 13.01.2001r. - czyli 40 lat - kiedy to poprosił zgromadzonych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym by go nie wybierać na prezesa.
KN-PTTK_3
Prośbę spełniono i nadano mu tytuł Honorowego Prezesa Koła 30,a prezesem została wybrana Danuta Rynkiewicz. Funkcję tę z przerwą pełniła do wyborów 15.12.2008 r. Obecnie prezesem jest Antonina Sobierajska.
Teofil Ligenza vel Ozimek za zasługi w PTTK wyróżniony został tytułem Honorowy Członek PTTK, a prezydent Jeleniej Góry nadał mu medal "Zasłużony obywatel Jeleniej Góry".
KN-PTTK_4

Działalność turystyczna - obozy
KN-PTTK_5
Jedną z ważniejszych akcji koła były wakacyjne obozy wędrowne po kraju i zagranicy. Zaczęto je prowadzić z początkiem lat 60-tych.Prowadzili je: Teofil Ligenza, Jan Naumik, Marian Powęska, Aleksander Sobierajski. Obozy były różne: szkoleniowe - 2, szkoleniowo-krajoznawcze - 23, rodzinne - 7. Do byłej NRD dla nauczycieli - 1, dla dzieci i młodzieży - 2. W roku 1988 odbył się ostatni obóz wędrowny w rejonie Puszczy Białowieskiej.

Wycieczki wyjazdowe
Inną ciekawą i popularną akcją koła były wycieczki pociągiem do Wrocławia. Były to wyjazdy na dwa dni połączone z udziałem w spektaklach opery lub operetki w sobotni wieczór. Nocleg w schronisku młodzieżowym, a od godz. 8.00 w niedzielę zwiedzanie ciekawych obiektów Wrocławia lub najbliższej okolicy. Często jeszcze niedzielne popołudniowe przedstawienie operetki i wieczorny powrót do Jeleniej Góry.
KN-PTTK_6
Przewodnikami we Wrocławiu byli dr Bronisław Turoń, a czasem inni zaprzyjaźnieni wrocławscy działacze oraz Aleksander Sobierajski. Dr Bronisław Turoń prowadził te wycieczki bezpłatnie, był członkiem honorowym naszego koła. Z racji jego zawodowych koneksji mieliśmy możliwość zwiedzić bibliotekę uniwersytecką, szczególnie w dziale starodruków i archiwum państwowe, gdzie pracował zawodowo. Brał też udział w naszych obozach wędrownych po kraju wzbogacając je swoją wiedzą historyczną.
Lata 70-te to okres odbycia największej liczby tych wycieczek. Odbywały się one raz w miesiącu czyli ok. 8-10 rocznie.
Mieliśmy np. okazję zwiedzić zewnątrz i wewnątrz dom dr inż. architekta Witolda Lipińskiego twórcy spodków na Śnieżce, który dla siebie i rodziny zbudował dom igloo. Zwiedzaliśmy dom "wisielec". Były to wtedy nowinki architektoniczne. Kiedy 14 czerwca 1985 r. udostępniono do zwiedzania Panoramę Racławicką, była i naszym celem zwiedzania. Były także wycieczki do Warszawy ,Krakowa, na Śląsk i do innych miast. Były też wycieczki do zakładów pracy. Prowadzili je członkowie koła.

Działalność usługowa
Koło było formalnie współorganizatorem imprez młodzieżowych Kuratorium Oświaty i wychowania: Turnieju Krajoznawczego Młodzieży Szkolnej, Rajdu Młodzieży naszego województwa. Naucz. członkowie Koła prowadzili swoje drużyny SKKT lub obsługiwali trasy tych imprez. Obie wymienione imprezy organizował i prowadził kol. Zdzisław Gasz, a pytania krajoznawcze do konkursów dla szkół podstawowych i średnich przygotowywali Teofil Ligenza i Aleksander Sobierajski.
Inną formą działalności usługowej było pomaganie nauczycielom(i nie tylko im) właściwie organizować wycieczki. W punktach porad krajoznawczych dyżurowali nauczyciele, członkowie naszego koła np. kol. kol. Barbara Lesiak, Zdzisław Gasz, Teofil Ligenza, Aleksander Sobierajski.
Usługą na rzecz środowiska było też przyjmowanie na obozy i imprezy turystyczne innych nauczycieli, pracowników oświaty i członków rodzin nie będących członkami koła. Prowadzono wycieczki dla młodszych dzieci z rodzicami do ZOO, na operę itp.
Organizacją i prowadzeniem wielodniowych wycieczek autokarowych po Polsce dla sekcji emerytów przy ZNP zajmował się przez wiele lat Aleksander Sobierajski. W r.1997 Koło uczestniczyło w prowadzeniu Ogólnopolskiego Rajdu Nauczycieli ZNP w Karkonoszach.
KN-PTTK_7
Inna forma pracy to: krajoznawczo-towarzyskie spotkania w każdym miesiącu. W Klubie Nauczycielskim raz w miesiącu odbywają się spotkania krajoznawczo-towarzyskie, a poświęcone ciekawostkom krajoznawczym, omówieniu imprez odbytych, planowanych w Kole, oraz obcych w których można brać udział. W czasie takich spotkań odbywały się zgaduj zgadule, quizy, konkursy, głoszono prelekcje z wyświetlaniem przeźroczy, odbywano spotkania z ciekawymi ludźmi z kraju i zagranicy.
Zaduszki nauczycielskie od lat 70-tych prowadzono na trzech cmentarzach: w Cieplicach, w Jeleniej Górze i Sobieszowie. Po latach akcję przekazano samorządom uczniowskim szkół.
Spotkania opłatkowe zaczęto organizować od roku 2001.
Na przestrzeni lat działalności Koła organizowano jubileusze:10-lecia Koła ,18-lecia Koła czyli "dojrzałość" Koła, 20-lecia, 25-lecia (z okazji ćwierćwiecza Koło wyróżnione zostało przez Zarząd Główny PTTK Złotą Honorową Odznaką PTTK), 30-lecie,38-lecie, 40-lecie, 50-lecie. Na uroczystościach jubileuszowych odznaczano i wyróżniano członków za pracę i ofiarność.
Koło otrzymało dyplom za 3 miejsce we współzawodnictwie kół PTTK w 1978 r. i nagrodę 1000 złotych. Pisano o Kole w tygodniku "Nowiny Jeleniogórskie" w artykułach pt. „Sobie i innym," „Pięćdziesiąt sześć wolnych dni" w 1979 r. Nasi członkowie działali i działają w innych jednostkach PTTK lub jednostkach wyższego rzędu.
Na zakończenie trzeba podkreślić że tę bogatą działalność Koło mogło prowadzić w oparciu o dotacje z Oddziału ZNP, Oddziału PTTK " Sudety Zachodnie" i innych instytucji na poszczególne imprezy.

Opr. Antonia Sobierajska z okazji 50-lecia Koła -18.05.2009 r.
Dokument w formacie PDF