Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Spis treści

Regulamin korzystania ze szlaku konnego
na obszarze lasów podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Las pełni wiele funkcji i zaspakaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplać jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego w Rzeczypospolitej Polski.

 1. Leśny szlak konny przeznaczony jest do turystycznego, rekreacyjnego i szkoleniowego użytkowania koni wierzchowych, a tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe, również zaprzęgów konnych.
 2. Organizatorem turystyki konnej nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na trasie konnej odpowiada organizator.
 3. Szlak służy turystycznemu i rekreacyjnemu wykorzystywaniu koni wierzchowych. Na organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym należy uzyskać zgodę właściwego nadleśniczego.
 4. Jazda konna dopuszczona jest jedynie po wyznaczonych i oznakowanych drogach, ścieżkach i placach ku temu przeznaczonych.
 5. Szlak ma charakter crossowy (terenowy) i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym.
 6. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaku na własną odpowiedzialność, a dzieci na odpowiedzialność opiekuna. Zabrania się jeździectwa rekreacyjnego bez opieki osobom w wieku poniżej 17 lat.
 7. Poruszanie się po szlaku jest dozwolone od świtu do zmroku.
 8. Zjeżdżanie poza szlak specjalnie oznakowany dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności(ratowania życia i zdrowia ludzi lub koni, alarmu o pożarze lasu, ominięcia powstałych przeszkód).
 9. Nadleśniczy może udzielić zezwolenia grupom zorganizowanym na poruszanie się końmi wierzchowymi poza szlakiem w określonym miejscu i czasie.
 10. Poszczególne odcinki szlaku mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, czerwona chorągiewką lub w inny czytelny sposób.
 11. Należy pamiętać, że n szlaku mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary złamane okiścią, ścięte drzewa.
 12. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
 13. Obowiązek uprzątnięcia lasu po koniu spoczywa na jeźdźcy (dotyczy to leśnych stajni).
 14. Za niestosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu może zostać nałożona na użytkowania konia (nie hodowcę) grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną.
 15. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania najbliższego leśniczego lub Straży Pożarnej.
 16. Biwakowania i palenie ognisk może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach do tego przeznaczonych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

Straż Pożarna - tel. 998

Nadleśnictwo „Śnieżka" w Kowarach - tel. 757182212
Nadleśnictwo Szklarska Poręba - tel. 757172332
Nadleśnictwo Świeradów Zdrój - tel. 757816333
Nadleśnictwo Pieńsk - tel. 48757786235
Nadleśnictwo Złotoryja - tel. 768788307
Nadleśnictwo Jawor - tel. 768711600
Nadleśnictwo Węgliniec - tel. 757712002
Nadleśnictwo Kamienna Góra - tel. 757443065
Nadleśnictwo Lądek Zdrój - tel. 748141439
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka - tel. 748110504, 748110015
Nadleśnictwo „Zdroje" Szczytna - tel. 748683270
Nadleśnictwo Jugów - tel. 748721184, 748722452

Nadleśnictwo Wałbrzych - tel. 748449580


Oznakowanie szlaków jeździeckich
według Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK

SSK01
Znak podstawowy szlaku

SSK07
Znak informujący o postoju lub popasie

SSK02
Zmiana kierunku szlaku

SSK08
Znak informujący o stajni etapowej

SSK03
Zmiana kierunku szlaku
(znak umieszczony na rozwidleniu)

SSK09
Znak informujący o początku lub końcu
wspólnego odcinka ze szlakiem pieszym
lub rowerowym

SSK04
Zmiana kierunku szlaku
(znak umieszczony przed rozwidleniem)

SSK10
Drogowskaz podający odległość
do miejscowości

SSK05
Znak informujący o zmianie kierunku
szlaku lub umieszczony w miejscu,
gdzie przebieg szlaku nie może być
wystarczająco oznakowany

SSK11
Drogowskaz podający odległość
do stajni etapowej

SSK06
Tabliczka z numerem szlaku

SSK12
Drogowskaz podający czas
do miejscowości

 Oznakowanie do pobrania w formacie PDF


Szlak Wschodni

Profile Wysokościowe (na podstawie GoogleEarth):

Szlak Wschodni:

Sudecki_Szlak_Konny_-_Wschodni


Szlak Zachodni

 

Profile Wysokościowe (na podstawie GoogleEarth):

Szlak Zachodni:
Sudecki_Szlak_Konny_-_Zachodni