PTTK Sudety ZachodnieOd dnia 23 marca 2020 r. biuro oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zostaje zamknięte, do odwołania.
Sprawy prosimy załatwiać emailowo pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub drogą pocztową. W pilnych sprawach kontakt telefoniczny: 692958196.
Odwołane zostają wycieczki z cyklu Rajd na Raty oraz wszystkie imprezy i wycieczki planowane do zrealizowania do 30 kwietnia.

Więcej…

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy PTTK "Poznajemy Ojcowiznę 2013"
odsłon - 2557
niedziela, 20 stycznia 2013 13:12

Porozumienie Oddziałów PTTK województwa Dolnośląskiego
Rynek – Ratusz 11/12
50-106 WROCŁAW

OMKK 2013 01

OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY PTTK
,,POZNAJEMY OJCOWIZNĘ 2013"

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.
  1. Rada Programowa ds. Młodzieży ZG PTTK i Redakcja miesięcznika turystyczno – krajoznawczego „POZNAJ SWÓJ KRAJ" są organizatorami Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „POZNAJEMU OJCOWIZNĘ".
  2. 2. Organizatorem konkursu na terenie Województwa Dolnośląskiego są:
   • Rada Porozumienia Oddziałów PTTK województwa Dolnośląskiego,
   • Oddział Wrocławski PTTK we Wrocławiu,
   • Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu,
   • Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze.
  3. Patronat honorowy - Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawowicz.
  4. Patronat medialny - miesięcznik „NA SZLAKU" www.na-szlaku.net
  5. Celem konkursu jest:
   1. poznanie Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego,
   2. pogłębienie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju – poznawanych (indywidualnie lub zespołowo) podczas wędrówek,
   3. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych, kulturalnych swojego regionu,
   4. dokumentowanie poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych, video i innych sposobów,
   5. kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych,
   6. integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk,
   7. wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny,
   8. zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży,
   9. budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.

 2. Zasady udziału i organizacji konkursu
  1. Konkurs na wszystkich etapach przeprowadzany jest w trzech kategoriach: prace tradycyjne indywidualne, prace tradycyjne zespołowe, prace multimedialne (indywidualne i zespołowe oceniane łącznie). Prace zespołowe mogą być tworzone przez grupy liczące od 2 do 4 uczestników.
  2. Konkurs przeprowadzany jest w następujących typach szkół: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
  3. Podstawą udziału w konkursie jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej, w oparciu o własną dokumentację krajoznawczo-turystyczną. Praca konkursowa jest rodzajem opracowania krajoznawczego, w którym autor lub autorzy opisują w ciekawy sposób np.: obiekty krajoznawcze, tradycje kulturowe, wydarzenia historyczne, wzbogacając opis własnymi zdjęciami, rysunkami, wywiadami lub innym materiałem dokumentacyjnym.
  4. Praca konkursowa może powstać w ramach projektu uczniowskiego, przygotowanego np. w czasie zajęć z edukacji regionalnej, historii, geografii, przyrody, języka polskiego.
  5. Przykładowy zakres tematyczny prac:
   1. mój dom rodzinny, moja miejscowość, jej położenie, krajobraz i stan środowiska
   2. dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje
   3. historia mojej Ojcowizny, obiekty zabytkowe, miejsca pamięci
   4. ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju
   5. moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne
   6. moja szkoła, historia i tradycje SKKT PTTK w mojej szkole
   7. Moja Ojcowizna – jej miejsce w Polsce i Europie
   8. losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju
   9. aktualne wydarzenia, rocznice i jubileusze
  6. Prace zgłaszane do konkursu powinny zawierać elementy własnej oceny: obserwowanych zjawisk, zebranego materiału – unikać należy zbytniego i dosłownego korzystania z istniejących już opracowań (nadmierne cytowanie z przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy).
  7. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.
  8. Przez prace multimedialne rozumie się: filmy, prezentacje na CD, strony www – niebędące uzupełnieniem, bądź rozszerzeniem prac drukowanych lub pisanych ręcznie. Nadsyłane prace multimedialne muszą odtwarzać się z nośnika, na którym zostały przygotowane (serwer www) lub przesłane (CD, DVD, pamięć przenośna). Autor zobowiązany jest podać nazwę i numer minimalnej wersji programu, w którym praca powinna być odtwarzana.
  9. Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.
  10. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.
  11. W przypadku prac drukowanych lub pisanych ręcznie na stronie tytułowej pracy należy umieścić następujące dane: tytuł pracy, imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów oraz imię/imiona i nazwisko/nazwiska opiekuna/opiekunów. Na kolejnej stronie należy umieścić dane według wzoru, którym jest „Karta identyfikacyjna pracy" (zwana dalej kartą) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
   W przypadku prac multimedialnych, dane te zawarte są na „Karcie identyfikacyjnej pracy" natomiast nośnik, na którym znajduje się praca, powinien być oznaczone w sposób pozwalający zidentyfikować autora i tytuł pracy.
  12. Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs musi zostać załączona wypełniona karta. Nie może być ona połączona z pracą w sposób trwały – należy zachować możliwość jej odłączenia bez możliwości uszkodzenia zarówno karty jak i pracy.
   Dane zawarte w karcie stanowią dla organizatorów poszczególnych etapów konkursu, podstawę do przygotowania protokołów, list rankingowych oraz dyplomów dla uczestników.
   Oryginalna karta wędruje wraz z pracą poprzez poszczególne etapy konkursu i jest archiwizowana przez organizatora najwyższego etapu, do którego trafiła praca. Organizatorzy etapów niższego szczebla mogą sporządzić kserokopie karty.
  13. Strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu).
  14. Konkurs realizowany jest w etapach: szkolnym; powiatowym (oddziałowym), wojewódzkim i centralnym.
  15. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i zespołowej w następujących typach szkół:
   • I Grupa szkoły podstawowe
   • II Grupa gimnazja
   • III Grupa – szkoły ponadgimnazjalne
  16. Podstawową zasadą jest samodzielne prowadzenie rzetelnej dokumentacji krajoznawczo – turystycznej.
  17. Prace zgłoszone do konkursu powinny zawierać elementy własnej autorskiej oceny obserwowanych zjawisk, unikać należy zbytniego dosłownego korzystania z istniejących już opracowań ( przesadne wykorzystanie cytatów przewodników i innych opracowań krajoznawczych będzie prowadziło do dyskwalifikacji pracy.
  18. Przygotowując prace na konkurs autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna SKKT-PTTK, drużynowego ZHP, nauczyciela geografii i historii oraz konsultacji z doświadczonymi krajoznawcami.
  19. Strona tytułowa powinna zawierać następujące dane:
   1. imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania autora,
   2. imię i nazwisko opiekuna pracy, nazwa i adres szkoły – placówki z numerem kodu pocztowego, telefon
   3. datę rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  20. Komisja oceniająca prace brać będzie pod uwagę:
   1. zawartość merytoryczną opracowania (np. wiedzę krajoznawczą, historyczną, geograficzną, etnograficzną),
   2. ocenę poziomu literackiego, wyrazu artystycznego pracy (np. przyjęte plastyczne, jakość fotografii, strona edytorska),
   3. szczegółowy regulamin zamieszczony jest w miesięczniku „ POZNAJ SWÓJ KRAJ" nr 9/2001.
  21. Każdy Oddział PTTK, Oddział PTSM, KH ZHP może przesłać maksimum po 2 prace w każdej grupie szkół, drużyn ZHP i każdej kategorii. W sumie z Oddziału PTTK, PTSM, KH ZHP można przesłać do 12 prac. Z tych Oddziałów PTTK, gdzie nie prowadzi się przeglądu na szczeblu oddziałowym szkoły i placówki mogą przesyłać prace bezpośrednio do organizatora finału wojewódzkiego. W tym przypadku szkoła, drużyna ZHP może przesłać 2 prace, tj. 1 indywidualną i 1 zespołową.
  22. PRACE NA KONKURS NALEŻY PRZESYŁAĆ W TERMINIE DO:
   11 lutego 2013
   NA ADRES: ODDZIAŁ WROCŁAWSKI PTTK
   RYNEK-RATUSZ 11/12
   tel.(71 34 303 44
  23. Zlot laureatów odbędzie się we Wrocławiu. Szczegóły zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Komitet Organizacyjny Konkursu Poznajemy Ojcowiznę

 


Regulamin i Karta identyfikacyjna pracy (DOC)