Zał.3 do prot. ZG PTTK nr 34/XVII/2012

Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 345/XVII/2012 z dnia 25 sierpnia 2012 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2013 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2013 roku w następujących wysokościach:
  1. 40,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
  2. 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
  3. 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 września 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

 2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2013 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

 3. Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2013 roku w następujących wysokościach:
  1. 19,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,
  2. 10,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w punkcie 1.2,
  3. 7,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w punkcie 1.3,

 4. Składka członkowska, o której mowa w punktach 1 i 2 wnoszona jest jednorazowo w terminie do 31 grudnia 2013 roku.

 5. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w punkcie 1.2 są:
  1. opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  2. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  3. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
  4. jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
  5. emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
  6. bezrobotni.

 6. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w punkcie 1.3 są:
  1. osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  2. młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

 7. Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
  1. Członkowie Honorowi PTTK,
  2. dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
  3. dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
  4. uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.

 8. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:
  1. naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w punkcie 1.1,
  2. naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w punkcie 1.2,
  3. naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.09.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w punkcie 1.3,
  4. naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2013 – 31.03.2014 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w punkcie 7.

 9. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2013 roku w następujących wysokościach:
  1. 10,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
  2. 6,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w punkcie 9.3,
  3. 5,00 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej.

 10. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

 11. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2013 w wysokości: 5,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

 12. W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:
  1. stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w punkcie 1 a kwotami podanymi w punkcie 3,
  2. pochodzące z wpisowego o którym mowa w punkcie 9, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,
  3. pochodzące ze składki członkowskiej o której mowa w punkcie 2 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w oddziale PTTK,
  4. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

 13. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2012 roku nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2012, a nie chcą utracić ciągłości przynależności do PTTK (art. 16 ust. 1 pkt. 3) i ust. 4 Statutu PTTK) czynią to przy opłacaniu składki za rok 2013, nie później jednak niż do 31 marca 2013 roku. Osoby te opłacają składkę członkowską za rok 2012 zgodnie z zasadami określonymi uchwałą ZG PTTK nr 251/XVII/2011 z dnia 23 września 2011 roku.

 14. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości: 5,00 zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w punkcie 1.

 15. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w punkcie 14. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

 16. Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

 17. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.

 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Główny PTTK