Zasady przyznawania imprezom rangi ogólnopolskiej, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski
odsłon - 4019
poniedziałek, 19 stycznia 2009 19:58
 1. Prawo do nadawania imprezie rangi ogólnopolskiej, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski posiada wyłącznie Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
 2. Przyznawanie imprezie ww. rangi może mieć miejsce wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia od organizatora, przesłanego na adres KInO ZG PTTK:
  1. do 15 maja roku poprzedzającego imprezę - dla imprez Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Zlotu Przodowników InO oraz kursu Przodowników InO,
  2. do 15 września roku poprzedzającego imprezę - dla imprez rangi ogólnopolskiej.
 3. Prawo do ubiegania się o nadanie imprezie odpowiedniej rangi mają wszystkie organizacje i osoby prywatne, które w latach poprzednich były organizatorami wieloetapowych InO opartych na "Zasadach Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych InO PTTK" opracowanych przez KInO ZG PTTK.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. pełną nazwę imprezy,
  2. termin i termin zastępczy imprezy,
  3. miejsce i informacje o terenie imprezy,
  4. liczbę etapów w poszczególnych dniach z podziałem na etapy dzienne i nocne oraz kategorie wiekowe,
  5. dyscyplinę turystyki kwalifikowanej,
  6. dokładną nazwę i adres organizatora,
  7. przewidywany skład komitetu organizacyjnego z podaniem uprawnień kadry: kierownika imprezy, sędziego głównego z uprawnieniami PInO oraz budowniczych tras,
  8. informacje o sponsorach i imprezach towarzyszących,
  9. informacje o randze, o jaką organizator się ubiega (ogólnopolska, ogólnopolska zaliczana do Pucharu Polski, Mistrzostwa Polski).
 5. Nadanie imprezie proponowanej rangi odbywa się w drodze głosowania na forum KInO ZG PTTK na podstawie materiałów przesłanych przez organizatora z poprzednich edycji danej imprezy oraz własnych informacji członków Komisji, a decyzja zapada zwykłą większością głosów.
 6. KInO ZG PTTK ma obowiązek poinformować pisemnie wszystkich organizatorów zgłoszonych imprez o podjętych decyzjach w terminie 14 dni od daty głosowania.
 7. Obowiązki organizatora Ogólnopolskiej InO:
  1. stosowanie się do wskazówek zawartych w "Informacjach dla organizatorów Ogólnopolskich InO",
  2. przestrzeganie aktualnych "Zasad Punktacji I Współzawodnictwa W Turystycznych InO PTTK" opracowanych przez KInO ZG PTTK,
  3. dostarczenie dokumentacji dotyczącej imprezy do archiwum KInO ZG PTTK zawierającej: regulamin, informator techniczny, komplet map wszystkich kategorii, protokół.
 8. Prawa organizatora Ogólnopolskiej InO:
  1. możliwość ubiegania się o dotację w ZG PTTK na organizację imprezy (dotyczy imprez rangi Mistrzostw Polski),
  2. prawo do używania w nazwie określenia Ogólnopolska InO lub odpowiednio określeń: Mistrzostwa Polski i ... Runda Pucharu Polski,
  3. możliwość umieszczenia informacji o swojej imprezie w Kalendarzu Imprez Ogólnopolskich wydawanych przez KInO ZG PTTK,
  4. możliwość przyznawania punktów - za każdy etap - do OInO:
   • 3 pkt. na imprezie Ogólnopolskiej;
   • 4 pkt. na imprezie Pucharu Polski;
   • 5 pkt. na imprezie Mistrzostw Polski.
 9. Imprezy Ogólnopolskie podlegają ocenie prowadzonej przez KInO ZG PTTK.
 10. Interpretacja niniejszych zasad należy wyłącznie do KInO ZG PTTK.
 11. Zasady przyznawania imprezom rangi Ogólnopolskiej, Pucharu Polski oraz Mistrzostw Polski wchodzą w życie z dniem 4.02.2006 r.