Informacje dla organizatorów ogólnopolskich Imprez na Orientację rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski
odsłon - 3394
sobota, 17 stycznia 2009 23:15

I. Regulamin

 1. Powinien być dostarczony do uczestników najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu zgłoszeń.
 2. W swojej treści powinien zawierać następujące informacje:
  1. nazwa imprezy,
  2. organizatorzy, komitet organizacyjny (nazwisko, imię, funkcja),
  3. współorganizatorzy, sponsorzy, honorowy patronat,
  4. data i miejsce imprezy,
  5. forma i kategorie,
  6. klasyfikacje,
  7. teren,
  8. mapy,
  9. baza imprezy i możliwości dotarcia (środki komunikacji, godziny odjazdów, dokładny szkic dojścia do bazy),
  10. zgłoszenia - podanie wymaganej formy,
  11. wpisowe (wysokość, ew. zniżki, adres lub numer konta, forma wpłaty, termin),
  12. świadczenia organizatorów,
  13. ramowy program imprezy,
  14. informacje o ewentualnych drobnych odstępstwach od punktacji KInO ZG PTTK,
  15. postanowienia końcowe (ubezpieczenie, interpretacja regulaminu i inne).

II. Materiały startowe

 1. Materiały dla uczestników powinny być skompletowane (karty startowe, świadczenia, szczegółowy program imprezy, regulamin obiektu, dojścia do startów i powroty z met, harmonogram pracy sekretariatu, informacje o zastosowanym przeliczniku itp.) i wydawane w sekretariacie imprezy przy weryfikacji zgłoszeń.
 2. Losowanie kolejności startów wymaga rozstawienia uczestników z czołówki krajowej, jednego środowiska oraz zmiany kolejności startów na poszczególnych etapach.

III. Zgłoszenia

 1. Jeżeli organizator przewiduje i dopuszcza możliwość startu uczestników bez wcześniejszego zgłoszenia, to powinien zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów startowych i świadczeń.
 2. Uczestnik zgłoszony wraz z opłaconym w terminie wpisowym powinien otrzymać wszystkie materiały startowe i świadczenia gwarantowane przez organizatora w regulaminie.

IV. Kategorie startowe i punktacja

 1. Imprezy ogólnopolskie rangi MP i PP prowadzone są w następujących kategoriach wiekowych:
  1. TS - seniorów - 20 lat i starsi,
  2. TJ - juniorów - 19 lat i młodsi.
 2. O zakwalifikowaniu do danej kategorii decyduje rok urodzenia.
 3. Punktacja w obu kategoriach prowadzona jest oddzielnie.
 4. Protesty uczestników złożone w trakcie imprezy przyjmuje Sędzia Główny, a rozstrzyga Komisja Odwoławcza powołana zgodnie z "Zasadami Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych InO".

V. Nagrody

 1. Dyplomy i nagrody otrzymuje każdy uczestnik przynajmniej trzech pierwszych zespołów (drużyn) w obu kategoriach (większa ilość w zależności od możliwości organizatora - wówczas zaleca się powiększenie puli nagród w kat. TJ).
 2. Medale otrzymują zwycięzcy na imprezach rangi Mistrzostw Polski.

VI. Trasa i mapy

 1. Trasy dla kategorii TS i TJ muszą być różne, koncepcja może być podobna ale o zróżnicowanych szczegółach. W żadnym wypadku skorzystanie z mapy drugiej kategorii nie może być pomocne w pokonaniu trasy.
 2. Mapy wydawane uczestnikom imprez ogólnopolskich, a w szczególności MP i PP, powinny być uaktualnione i opracowane specjalnie dla potrzeb danej imprezy.
 3. Mapy powinny być czytelne i muszą zawierać następujące informacje:
  1. limity czasu: podstawowy i spóźnień,
  2. ilość PK do potwierdzenia na trasie,
  3. planowaną długość trasy,
  4. opis treści mapy, jej przekształceń i zadań specjalnych,
  5. nazwę imprezy (etapu) z datą,
  6. nazwę organizatora,
  7. numer etapu wraz z kategorią,
  8. nazwisko i imię budowniczego (nr legitymacji uprawnień Organizatora InO , PInO),
  9. zalecane lecz uzależnione od specyfiki trasy: skalę mapy i cięcie warstwicowe.
 4. Minimalna liczba etapów na imprezach rangi ogólnopolskiej (i wyższej) wynosi 3. Dla imprez rangi MP ilość etapów określa "Regulamin Mistrzostw Polski w MnO".
 5. Maksymalna liczba etapów wynosi 4 na dobę.
 6. Zaleca się, by średnia długość tras wynosiła ok. 4 km.
 7. Należy zwrócić uwagę na tzw. "dojściówki", by ze względu na swą długość nie wypaczały imprezy, a uczestnicy mogli je pokonać na podstawie mapy lub szkicu.
 8. Wszystkie zmiany i poprawki wynikłe po wydrukowaniu mapy muszą być podane w formie mapy wzorcowej i oznaczone kolorem czerwonym.
 9. Wszelkie inne informacje potrzebne uczestnikowi przy pokonywaniu trasy powinny być podane wraz z mapą.

VII. Baza imprezy

 1. Baza imprezy powinna swobodnie pomieścić wszystkich zgłoszonych (spodziewanych) uczestników.
 2. Należy wybierać taką bazę, która zapewni minimum higieniczne i sanitarne dla uczestników (ciepła woda, sanitariaty, miejsce do spożywania posiłków) oraz pomieszczenie dla organizatorów i miejsce na odprawę.
 3. Jeżeli baza położona jest daleko od węzłów komunikacyjnych, to należy zapewnić dojazd, podając w regulaminie godziny odjazdów.

VIII. Przebieg imprezy

 1. Start i metę w miarę możliwości należy lokalizować w bazie imprezy lub innym miejscu zadaszonym.
 2. Jeżeli przewiduje się połączenie etapowe, to powinno się zabezpieczyć oczekiwanie uczestników na start do następnego etapu przynajmniej w miejscu zadaszonym.
 3. Etapy, które rozpoczynają się w terenie, nie mogą zawierać rozwiązań graficznych (w przypadku złej pogody wypacza to cały etap).
 4. Start do poszczególnych etapów powinien być tak zorganizowany, aby uczestnicy startujący nie mieli możliwości kontaktowania się z uczestnikami oczekującymi na start.
 5. O wszystkich zmianach czasowych w stosunku do szczegółowego programu imprezy przedstawionego przez organizatora uczestnicy muszą zostać powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. Na mapach wzorcowych położenie PK powinno być naszpilkowane lub wyraźnie oznaczone.
 7. Wszystkie mapy wzorcowe powinny być ponumerowane.
 8. Wskazane jest, by mapy wzorcowe były umieszczone na twardym blacie, stoliku itp.
 9. Na mecie czas jest mierzony w momencie oddania karty startowej po przybyciu ostatniego członka zespołu.
 10. Wymagane jest możliwie szybkie przedstawienie uczestnikom położenia wszystkich PK na pełnej mapie terenu, a w przypadku, gdy ujawnia ona treść następnego etapu, na mapie niepełnej (wzorcówce).
 11. W celu rozróżnienia naniesionych PK zaleca się stosowanie dla PK- koloru czerwonego, PS- zielonego oraz PM - niebieskiego.
 12. Wyniki etapów powinny być jak najszybciej dostępne dla uczestników (w miarę możliwości przed następnym etapem), a końcowe obowiązkowo przed oficjalnym zakończeniem imprezy.
 13. Wskazanym jest, aby organizator dokładnie wyznaczył czas, w którym uczestnicy mieliby prawo do zgłaszania swoich uwag dotyczących wyników, zanim staną się one oficjalnymi.
 14. We wszystkich imprezach rangi MP i PP stosowany jest przelicznik punktowy do klasyfikacji generalnej przedstawiony w "Zasadach Punktacji i Współzawodnictwa w Turystycznych InO" KInO ZG PTTK.

IX. Protokół z imprezy

 1. Protokół musi zawierać:
  1. nazwę imprezy,
  2. datę i miejsce imprezy,
  3. wyniki końcowe a w nich:
   • imię i nazwisko uczestnika,
   • klub,
   • miejscowość zamieszkania uczestnika,
   • punkty karne na każdym etapie,
   • punkty przeliczeniowe,
   • miejsce po każdym etapie,
   • miejsce po wszystkich etapach
  4. ilość punktów do Odznaki InO za każdy etap dla każdej kategorii,
  5. przebieg trasy i ilość pkt do innych odznak turystyki kwalifikowanej
 2. Oficjalny protokół wraz z wynikami organizator ma obowiązek przekazać na piśmie do KInO ZG PTTK, prowadzącego punktację PP oraz wszystkich klubów i środowisk, które reprezentowane były na imprezie, w terminie do jednego miesiąca po zakończeniu imprezy.
 3. Wskazanym jest, aby protokół został dostarczony do wszystkich osób uczestniczących w imprezie.

X. Postanowienia KInO ZG PTTK

 1. Stosowanie powyższych zasad zalecane jest na wszystkich imprezach na orientację, a na imprezach ogólnopolskich jest obowiązkowe.
 2. Organizator w określonych sytuacjach ma prawo nagrodzić uczestnika lub grupę uczestników wyróżnieniem "Fair Play", a o zaistniałym fakcie ma obowiązek poinformować pozostałych uczestników w trakcie uroczystości zakończenia imprezy oraz w formie pisemnej KInO ZG PTTK.