W dniu 1 czerwca br. rozpoczął się remont na zamku Chojnik. Jest to pierwszy etap planowanych na szeroką saklę zadań remontowych.


W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę robót: Serwis Budowlany - Zakład Ogólnobudowlany - Andrzej Kisiel, Wojcieszyce 51, 58-560 Jelenia Góra Wykonawcą dokumentacji projektowo-konserwatorskiej była wrocławska firma projektowa: ARCH-E sp. z o.o. ul. Malarska 19-24, 50-111 Wrocław.

Etap pierwszy obejmuje prace zabezpieczające mury bastei wschodniej wraz z ich restauracją i odtworzeniem zdekompletowanej attyki składającej się z półokrągłych elementów kamiennych. Na wykonanie tych prac zdobyliśmy dofinansowanie z następujących źródeł:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 261.665,68 zł
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - 60.000 zł
  • Miasto Jelenia Góra - 40.000 zł.

Reszta środków pochodzi z funduszy własnych Oddziału PTTK.
Termin zakończenia prac - 15 listopad 2009 r.

Kolejny etap planowany w roku 2010 to remont zabytkowego budynku schroniska. Dokumentację na remont wykonano w roku 2008 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wybierając firmę ARKOS sp. z o.o. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Pozyskaliśmy także środki na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji z:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 75.127 zł
  • Miasta Jelenia Góra - 30.000 zł.

W roku bieżącym wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Miasta Jelenia Góra o pozwolenie na budowę. Z uwagi na obszar Natura 2000 - procedura uzyskania pozwolenie przedłuża się w oczekiwaniu na zajęcie stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, które określi czy konieczne będzie wykonanie dodatkowej dokumentacji określającej czy planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w „znacząco negatywny” sposób na środowisko przyrodnicze w bezpośredniej bliskości planowanego zadania.

Planowany w roku 2010 zakres prac na budynku schroniska to: remont dachu i konstrukcji dachowych wraz instalacją odgromową, rynnami, rurami spustowymi, zabezpieczenie przeciwwilgociowe posadowienia murów obiektu, drenaż najbliższego otoczenia budynku, wymiana tynków zewnętrznych i wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
Na wykonanie tych prac starać się będziemy o otrzymanie wsparcia finansowego z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Miasta Jelenia Góra. Reszta to środki własne Oddziału PTTK.

- Andrzej Mateusiak