Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Wybory delegatów Dolnego Śląska na krajowy Zjazd PTTK,
czyli Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska RKO odbyła się we Wrocławiu w sali NOT w dniu 13.05.2017 r. Konferencję prowadzili: Andrzej Mateusiak ( przewodniczący), Krystyn Chudoba (wiceprzewodniczący) oraz Krzysztof Tęcza (sekretarz). Udział w RKO wzięło 54 delegatów spośród 60 wybranych na zjazdach Oddziałów, co stanowiło 93,1 %.  Na terenie Województwa Dolnośląskiego działają 24 Oddziały PTTK, skupiające 4811 członków.  Za zasługi dla dolnośląskiego PTTK wręczono Dolnośląską Odznakę Honorową PTTK  Janowi Kluzie, Bartłomiejowi Ranowiczowi i Ryszardowi Wuliczowi. W dyskusji mówiono o niekorzystnych dla PTTK nowelizacjach dwóch ustaw: o stowarzyszeniach oraz o usługach turystycznych. Naświetlono sprawę przegranego przez nasze Towarzystwo procesu o ponad 20 mln zł oraz o nowych niekorzystnych dla PTTK przepisach podatkowych oraz o konieczności uchwalenia jak najszybciej, ale w sposób przemyślany – nowego statutu PTTK. Omawiano także sprawę ubezpieczenia OC w działalności turystycznej Oddziałów, którego koszty w całości pokrywa ZG, a z niezrozumiałych względów na Dolnym Śląsku tylko 4 Oddziały zdecydowały się na takie ubezpieczenie.  

Na zjazd PTTK zgłoszono 19 kandydatów, z których należało wybrać 11 delegatów. W pierwszej turze wybrano 6 delegatów:

 • Andrzej Mateusiak (47 głosów),
 • Jacek Potocki (47),
 • Ryszard Wulicz (38),
 • Krzysztof Tęcza (36),
 • Marian Hawrysz (30),
 • Jacek Pielich (29).

W drugim głosowaniu wybrano Tadeusza Niedzielskiego, w trzeciej dogrywce: Marka Krzana, Waldemara Osypiuka i Marka Rabskiego, a w ostatnim głosowaniu mandat delegata otrzymał Marek Szot.
Podczas RKO przyjęto wnioski:

 1. Wypracować formułę międzyoddziałowej struktury umożliwiającej działalność programową w turystyce kolarskiej na poziomie regionalnym.
 2. Uchwalić pod pewnymi warunkami możliwość przywrócenia członkostwa osobom, które utraciły więź z PTTK i pragną powrócić do Towarzystwa z zachowaniem daty wstąpienia i wyłączeniem okresu, gdy składki nie były opłacane.
 3. Zobowiązać ZG PTTK do organizacji szkoleń dla władz oddziałów w zakresie przepisów prawnych, podatkowych i księgowych.
 4. Uruchomić nową stronę internetową PTTK z nowymi aplikacjami – i możliwością umieszczania na niej przez oddziały informacji o ich imprezach oraz interaktywnej platformy cyfrowej jako miejsca wymiany informacji „w sieci”.
 5. Opracować i wdrożyć elektroniczną ewidencję członków PTTK z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Zobowiązać ZG PTTK do zintensyfikowania działań na rzecz modernizacji obiektów PTTK w Sudetach.
 7. Podjąć działania w Ministerstwie Sportu i Turystyki mające na celu zmianę rozporządzenia w sprawie przewodników górskich: przywrócenie w programie szkolenia tematyki historii i architektury a także zmianę zapisu, że uprawnienia nie obejmują obszarów zwartej zabudowy miejscowości i dróg publicznych.
 8. Zobowiązać ZG PTTK do ustanowienia obowiązujących wzorów dokumentów oraz wzorcowych regulaminów imprez programowych.
 9. Uregulować w przejrzysty sposób prowadzenie, finansowanie i rozliczanie prac znakarskich, określić zasięg działania grup znakarskich w sposób racjonalny angażując poszczególne oddziały w zależności od liczebności działających w nich grup znakarskich.
 10. Rozpoznać możliwości powoływania jednostek PTTK poza granicami Polski (dla Polonii).

W dalszej części dyskusji głos zabrał Janusz Turakiewicz – delegat Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”, który zaproponował organizację w Jeleniej Górze szkolenia dla przedstawicieli oddziałów nt. przepisów ekonomiczno-prawnych jakim one podlegają.

- Oprac. Andrzej Mateusiak