LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza „Roztocze”
03.07 – 08.07.2023 r.

LIII Rajd na Raty
Wycieczka autokarowo – piesza
„Sandomierz, Kazimierz Dolny, Nałęczów”
21.08 – 26.08.2023 r.

 

Ogłoszenie nr 595750-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.

Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze: Zamek Chojnik Jelenia Góra - ratowniczy remont murów pallacium - III etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 23001556100000, ul. ul. 1 Maja 86 , 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 523 627, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 523 627. Adres strony internetowej (URL): www.pttk-jg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
www.pttk-jg.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Oddział PTTK Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia Góra
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamek Chojnik Jelenia Góra - ratowniczy remont murów pallacium - III etap
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Ratowniczy remont murów pallacium zamku Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie – III etap. Zamek Chojnik wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 85/25.11.1949 r. Obiekt znajduje się na terenie górzystym, na wysokości 627 m n.p.m., otoczonym przez Karkonoski Park Narodowy. Układ przestrzenny zamku mocno utrudnia dowóz materiałów i sprzętu na plac budowy. Wjazd pojazdów w pobliże placu budowy wymaga uzyskania pozwolenia Karkonoskiego Parku Narodowego i jest płatny. Ze względu na ujęcie wody o niskiej sprawności w okresie letnim, z uwagi na susze i okresowy brak opadów – wodę na plac budowy trzeba dowozić z dołu. Ze względu na starą instalację elektryczna i jej niską sprawność – Wykonawca musi się liczyć z korzystaniem z własnych agregatów prądotwórczych. Ze względu na powyższe trudności oraz trudny teren i nietypowe położenie obiektu Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na zamku i zapoznanie się ze trudną specyfiką obiektu
na miejscu – art. 9a ust. 2 ustawy. 2. Zakres robót: • postawienie rusztowań • usunięcie traw, porostów i krzaków porastających mury, ale wyłącznie w partiach przewidzianych do bezzwłocznej kontynuacji prac, • wypełnienie pęknięć w murach, • stabilizacja otworów okiennych w murach zewnętrznych, • przemurowanie szczególnie uszkodzonych fragmentów murów i osadzenie luźnych kamieni, bez wypełnienia spoin licowych, • przemurowanie uszkodzonych murów w zakresie nadproży, • estetyzacja wieńców w murach zewnętrznych, • spoinowanie murów po obu stronach, • impregnacja i hydrofobizacja górnych powierzchni murów, • demontaż rusztowań i zabezpieczeń na czas budowy.
II.5) Główny kod CPV: 45212354-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45262510-9
45262500-6
45262510-9
44212310-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62741,63
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w
miesiącach
Okres w
dniach
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
      2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli: a) przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - w wysokości 100 000 PLN - konieczny załącznik do oferty. b) przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN - konieczny załącznik do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum trzy zamówienia obejmujące swym zakresem remont obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde. Wykaz prac stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ oraz do oferty. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeśli dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy), posiadającą co najmniej trzyletnią (łącznie 36 miesięcy) praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych – zgodnie z art. 37c. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Załącznik nr 5 do SIWZ oraz do oferty).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELUPOTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -
III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.800,00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) – na podstawie art. 45 ust. 2 do ust. 8 ustawy. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA I Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium – Chojnik – III etap”. 3. Dowód wniesienia wadium jest częścią składową oferty, jako załącznik do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 0,60
Doświadczenie kadry 0,30
Gwarancja 0,10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE
OFERT CZĘŚCIOWYCH

Ogłoszenie nr 595750-N-2018 z dnia 27.07.2018 [196 KB]
Ogłoszenie nr 595750-N-2018 na stronie Urzędu Zamówień Publicznych
SIWZ [630.32 KB]
Ekspertyza [7.9 MB]
Projekt budowalno-konserwatorski – opis [5.97 MB]
Projekt Rysunkek nr 1 [1.17 MB]
Projekt Rysunkek nr 2 [547.76 KB]
Projekt Rysunkek nr 3 [692.62 KB]
Projekt Rysunkek nr 4 [ 1.51 MB]
Projekt Rysunkek nr 5 [218.61 KB]
Projekt Rysunkek nr 6 [371.51 KB]
Projekt Rysunkek nr 7 [641.98 KB]
Projekt Rysunkek nr 8 [375.88 KB]
Projekt Rysunkek nr 9 [718.21 KB]
Projekt Rysunkek nr 10 [989.23 KB]
Rys stabilizacja okien [1.65 MB]
Zakres prac – szkic [134.02 KB]
Przedmiar robót [55.06 KB]
Zamek Chojnik - widok [587.66 KB]
Zamek Chojnik - widok z góry [108.41 KB]

27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 1/16
Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze: Zamek
Chojnik Jelenia Góra - ratowniczy remont murów pallacium - III
etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE NIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób
należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust.
2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady
pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Ogłoszenie nr 595750-N-2018 z dnia 2018-07-27 r.
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 2/16
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający
powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w
Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 23001556100000, ul.
ul. 1 Maja 86 , 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 757 523 627, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 523 627.
Adres strony internetowej (URL): www.pttk-jg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do
narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 3/16
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,
czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z
postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.pttk-jg.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 4/16
w formie papierowej
Adres:
Oddział PTTK Sudety Zachodnie, ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia
Góra
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych
narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamek
Chojnik Jelenia Góra - ratowniczy remont murów pallacium - III etap
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie
następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać
udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 5/16
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia
jest Ratowniczy remont murów pallacium zamku Chojnik w Jeleniej
Górze-Sobieszowie – III etap. Zamek Chojnik wpisany jest do rejestru
zabytków pod nr 85/25.11.1949 r. Obiekt znajduje się na terenie
górzystym, na wysokości 627 m n.p.m., otoczonym przez Karkonoski
Park Narodowy. Układ przestrzenny zamku mocno utrudnia dowóz
materiałów i sprzętu na plac budowy. Wjazd pojazdów w pobliże
placu budowy wymaga uzyskania pozwolenia Karkonoskiego Parku
Narodowego i jest płatny. Ze względu na ujęcie wody o niskiej
sprawności w okresie letnim, z uwagi na susze i okresowy brak
opadów – wodę na plac budowy trzeba dowozić z dołu. Ze względu na
starą instalację elektryczna i jej niską sprawność – Wykonawca musi
się liczyć z korzystaniem z własnych agregatów prądotwórczych. Ze
względu na powyższe trudności oraz trudny teren i nietypowe
położenie obiektu Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonanie
wizji lokalnej na zamku i zapoznanie się ze trudną specyfiką obiektu
na miejscu – art. 9a ust. 2 ustawy. 2. Zakres robót: • postawienie
rusztowań • usunięcie traw, porostów i krzaków porastających mury,
ale wyłącznie w partiach przewidzianych do bezzwłocznej
kontynuacji prac, • wypełnienie pęknięć w murach, • stabilizacja
otworów okiennych w murach zewnętrznych, • przemurowanie
szczególnie uszkodzonych fragmentów murów i osadzenie luźnych
kamieni, bez wypełnienia spoin licowych, • przemurowanie
uszkodzonych murów w zakresie nadproży, • estetyzacja wieńców w
murach zewnętrznych, • spoinowanie murów po obu stronach, •
impregnacja i hydrofobizacja górnych powierzchni murów, •
demontaż rusztowań i zabezpieczeń na czas budowy.
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 6/16
II.5) Główny kod CPV: 45212354-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262510-9
45262500-6
45262510-9
44212310-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 62741,63
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów
– szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na
jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres,
na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w
miesiącach
Okres w
dniach
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
2018-11-30
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 7/16
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił
warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli: a)
przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu - w wysokości 100 000 PLN - konieczny
załącznik do oferty. b) przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniową,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 1 000
000,00 PLN - konieczny załącznik do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia –
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 8/16
minimum trzy zamówienia obejmujące swym zakresem remont
obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków o wartości
nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każde. Wykaz prac stanowi
Załącznik nr 4 do SIWZ oraz do oferty. 2. Dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił
warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeśli dysponuje co najmniej jedną osobą posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania budową w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy),
posiadającą co najmniej trzyletnią (łącznie 36 miesięcy) praktykę
zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych – zgodnie z
art. 37c. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Załącznik nr 5 do SIWZ oraz do oferty).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje
następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy
Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy
Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy
Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 9/16
Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy
Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy
Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy
Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 10/16
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -
III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.800,00
PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) – na podstawie art. 45
ust. 2 do ust. 8 ustawy. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Zachodni WBK SA I Oddział Jelenia Góra nr 61 1090 1926 0000
0005 1400 0193. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium –
Chojnik – III etap”. 3. Dowód wniesienia wadium jest częścią
składową oferty, jako załącznik do oferty.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania
zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 11/16
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym
złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog
konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy
ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu
zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 12/16
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów
dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie
prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem
aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości,
wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w
trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji
elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,
rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w
aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 13/16
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 0,60
Doświadczenie kadry 0,30
Gwarancja 0,10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia
liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę
etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu:
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 14/16
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas
dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne
wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert
podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w
licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym
określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich
trwania:
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 15/16
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji
elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia
zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 10:00,
27.07.2018 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9fc2ff27-697f-404f-b988-2b41f87d11ce 16/16
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę
udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na
badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE
OFERT CZĘŚCIOWYCH