OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500014763-N-2017 z dnia 18-08-2017 r.

Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze: Zamek Chojnik Jelenia
Góra – ratowniczy remont murów pallacium – II etap
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532527-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 23001556100000, ul. ul. 1 Maja 86, 58-500 Jelenia
Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 523 627, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 757 523 627.
Adres strony internetowej (url): www.pttk-jg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamek Chojnik Jelenia Góra – ratowniczy remont murów pallacium – II etap
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Ratowniczy remont murów pallacium zamku Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie – II etap. Zamek Chojnik wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 85/25.11.1949 r. Obiekt znajduje się na terenie górzystym, na wysokości 627 m n.p.m., otoczonym przez Karkonoski Park Narodowy. Układ przestrzenny zamku mocno utrudnia dowóz materiałów i sprzętu na plac budowy. Wjazd pojazdów w pobliże placu budowy wymaga uzyskania pozwolenia Karkonoskiego Parku Narodowego i jest płatny. Ze względu na ujęcie wody o niskiej sprawności w okresie letnim, z uwagi na susze i okresowy brak opadów – wodę na plac budowy trzeba dowozić z dołu. Ze względu na starą instalację elektryczna i jej niską sprawność – Wykonawca musi się liczyć z korzystaniem z własnych agregatów prądotwórczych. Ze względu na powyższe trudności oraz trudny teren i nietypowe położenie obiektu Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na zamku i zapoznanie się ze trudną specyfiką obiektu na miejscu – art. 9a ust. 2 ustawy. 2. Zakres robót: • wykonanie drewnianych daszków zabezpieczających, wygrodzenie miejsc i stref niebezpiecznych, • postawienie rusztowań po wewnętrznej stronie murów, • osadzenie i montaż tymczasowych elementów (przypór) stabilizujących górne partie muru, • postawienie rusztowań po zewnętrznej stronie murów, • zabezpieczenie stalowych spiralnych schodów, • usunięcie traw, porostów i krzaków porastających mury, ale wyłącznie w partiach przewidzianych do bezzwłocznej kontynuacji prac, • wypełnienie pęknięć w murach, • przemurowanie szczególnie uszkodzonych fragmentów murów i osadzenie luźnych kamieni, bez wypełnienia spoin licowych, • wiercenie otworów i montaż kotew najwyższego rzędu wzmocnienia murów siatkami, • wiercenie otworów, montaż kotew i wykonanie wzmocnienia zachodniej ściany siatką z linek stalowych, bez wypełnienia spoin, • skucie cementowej wylewki z odsadzki korony muru zachodniego, • wykucie, miedzy przyporami tymczasowymi, w odsadzce korony muru koryta pod wieniec żelbetowy, • wykonanie fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem kotew górnego rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia górnej partii muru, • napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych odpowiadających wykonanym fragmentom wieńca (w miejscach przewidzianych projektem), • demontaż tymczasowych stalowych elementów stabilizujących górne partie muru, • wykucie koryt pod uzupełnienie ciągłości wieńców (w miejscach po usuniętych tymczasowych przyporach), • uzupełnienie brakujących fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem kotew górnego rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia górnej partii muru, • napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych odpowiadających wykonanym uzupełnianym fragmentom wieńca (w miejscach przewidzianych projektem), • przemurowanie uszkodzonych murów w zakresie nadproży, • estetyzacja wieńców w murach zewnętrznych, • spoinowanie murów po obu stronach, • impregnacja i hydrofobizacja górnych powierzchni murów, • demontaż rusztowań i zabezpieczeń na czas budowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212354-2
Dodatkowe kody CPV: 45262510-9, 45262500-6, 45262510-9, 45262300-4, 44212310-5, 45223100-7, 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 331229.48
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Budraf sp. z o.o. - sp.k.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: 58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 37A
Kod pocztowy: 58-303
Miejscowość: Wałbrzych
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 331229.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 331229.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 331229.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dokument do pobrania [121.11 KB]