Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

W sobotę 20 stycznia 2018 roku w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Krajoznawcza. Podczas spotkania ustępująca Komisja zapoznała delegatów z wynikami pracy w kadencji 2014-2017. Szymon Bijak, dotychczasowy przewodniczący, omówił poszczególne tematy i podał konkrety.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w poprzedniej kadencji w ramach działalności programowej zajmowała się m.in.:

 • organizacją obchodów jubileuszu 60-lecia Komisji oraz przygotowaniem i koordynacją obchodów 110-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 • współorganizacją  Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej
 • współorganizacją Centralnych Zlotów Krajoznawczych CZAK
 • współorganizacją wyjazdów studyjnych na dawne kresy Rzeczpospolitej (CZAK Kresy)
 • opieką merytoryczną nad regionalnymi pracowniami krajoznawczymi
 • inspirowaniem organizacji sesji krajoznawczych z cyklu „Mijające krajobrazy Polski” (w kadencji odbyło się 27 seminariów, w których organizacji czynnie brali udział m.in.: Alicja Wrzosek, Krzysztof Tęcza, Elżbieta Łobacz-Bącal, Maciej Maśliński, Wojciech Kowalski oraz Szymon Bijak. Z sesji w Lubaniu, Kielcach, Białymstoku, Lublinie i Jeleniej Górze wydano stosowne publikacje)
 • inspirowaniem prac nad wojewódzkimi kanonami krajoznawczymi
 • wydawaniem „Krajoznawcy” – biuletynu informacyjnego Komisji oraz Biuletynu Podkomisji Kolekcjonerstwa Krajoznawczego
 • opiniowaniem regulaminów ogólnopolskich odznak krajoznawczych
 • nadawaniem uprawnień instruktorskich i ich ewidencją
 • promocją kolekcjonerstwa krajoznawczego

Krajowa Konferencja Krajoznawców w Warszawie 01
Foto: Anna Tęcza

W latach 2014-2017 nadano łącznie 188 uprawnień Instruktora Krajoznawstwa Regionu. Komisja, na wniosek Krajowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (pod przewodnictwem Krzysztofa Tęczy), przyznała 31 uprawnień Instruktora Krajoznawstwa Polski oraz mianowała 28 Zasłużonych Instruktorów Krajoznawstwa.

Centralny Zespół Weryfikacyjny Odznaki Krajoznawczej (pod przewodnictwem Zbigniewa Lewandowskiego) przyznał 304 Odznaki Krajoznawcze Polski, w tym 39 złotych z szafirem. Poza tym Zespoły Weryfikacyjne ROK przyznały łącznie 5902 odznak brązowych, 1738 srebrnych oraz 1257 jubileuszowych „40 lat OK PTTK”.

Zespół ds. Regionalnych Pracowni Regionalnych (pod przewodnictwem Małgorzaty Pawłowskiej) koordynował prace oraz podział środków z budżetu PTTK przeznaczonych na dofinansowanie RPK. W minionej kadencji (w październiku 2014 roku) powstała nowa Regionalna Pracownia Krajoznawcza Karkonoszy w Bukowcu, a w grudniu pojawiła się inicjatywa powołania kolejnej pracowni w Żarach. Obecnie w kraju działa 26 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych.

Podkomisja Kolekcjonerstwa Krajoznawczego (pod przewodnictwem Wojciecha Kowalskiego) wydawała biuletyn informacyjny oraz, poza pracą związaną z organizacją spotkań kolekcjonerskich i weryfikacją odznak, dokonała mianowania 10 Jurorów Zbiorów Krajoznawczych.
 Skład Komisji Krajoznawczej ZG PTTK XIX kadencji: od lewej, Wojciech Kowalski, Dariusz Dębski, Małgorzata Pawłowska, Maciej Maśliński, Szymon Bijak (przewodniczący), Elżbieta Łobacz-Bącal, Krzysztof Tęcza (wiceprzewodniczący), Anna Kryszczak (sekretarz) i Krzysztof Czerepowicki.

Krajowa Konferencja Krajoznawców w Warszawie 02
Foto: Anna Tęcza

W obradach Krajowej Konferencji Krajoznawców wzięło udział 76 delegatów z całej Polski. Wybrali oni 9 osób do nowej Komisji Krajoznawczej na lata 2018-2021. Oto skład XIX kadencji Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego:

 1. Szymon Bijak – przewodniczący
 2. Krzysztof Tęcza – wiceprzewodniczący
 3. Anna Kryszczak – sekretarz
 4. Krzysztof Czerepowicki
 5. Wojciech Kowalski
 6. Małgorzata Pawłowska
 7. Dariusz Dębski
 8. Elżbieta Łobacz-Bącal
 9. Maciej Maśliński

Członkowie Komisji Krajoznawczej nowej kadencji otrzymali gratulacje od uczestników konferencji a także od obecnego prezesa ZG PTTK Jacka Potockiego.

Krzysztof Tęcza