REGULAMIN RAJDU

SZLAKIEM KATEDR I BAZYLIK W POLSCE 2019
Szczecin – Archikatedra p.w. Św. Jakuba

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ZO PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 • Organizator rajdu:
  Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.

 • Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.

 • Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.

 • Cele rajdu:
  • Poznawanie architektury katedr i bazylik w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii Polski.
  • Poznawanie muzeów kościelnych i klasztornych w Polsce.
  • Poznawanie zabytków znajdujących się na liście UNESCO w Polsce i na świecie.
  • Poznawanie zabytków klasy europejskiej w Polsce.
  • Poznawanie skansenów i muzeów, wystaw etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie pomników historii w Polsce.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.

 • Termin rajdu:
  Rajd trwać będzie w okresie od 01.01.2019 do 31.10.2019 r.

 • Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
 • Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pobyt w katedrze lub w kościele, który wcześniej pełnił rolę katedry, zwiedzanie, z opisem,        - 50 pkt.
  • Za potwierdzony pobyt w bazylice, zwiedzanie, z opisem,    - 50 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie kościelnego lub klasztornego muzeum, skarbca, zabytkowej biblioteki, wystawy stałej, czasowej, z opisem                            - 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówki zwiedzanej katedry, bazyliki, kościoła, który wcześniej pełnił rolę katedry, max 1 zdjęcie obiektu                        -  5  pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy europejskiej, polskiego pomnika historii, z opisem    - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie polskiego pomnika historii, z opisem                                    - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie muzeum, skansenu, muzeum etnograficznego, wystawy etnograficznej, z opisem        - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce,z opisem                                     - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej PTTK    - 10 pkt.

 • Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 katedry, bazyliki.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w katedrze, w miejscowości, w której znajduje się katedra.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, program imprezy motorowej przesłać w załączeniu do karty rajdowej, pieczątka PTM.
  • Potwierdzeniem zwiedzania muzeum, kościelnego lub klasztornego muzeum, skarbca, wystawy stałej, czasowej jest potwierdzenie uzyskane w muzeum, kościele, klasztorze, sanktuarium, miejscowości, u organizatora imprezy motorowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea, w tym etnograficzne, skanseny w Polsce, wystawy, również z opisami.
  • Pomniki historii w Polsce, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO na świecie z opisami.
  • Uwzględnione będą katedry i bazyliki znajdujące się poza obecnymi granicami Polski, na terenach dawnych ziem Polski – Kresów wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać lub przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii nie będą jednocześnie uwzględniane, jako zabytki UNESCO i klasy europejskiej.
  • Bilety wstępu i pieczątki wklejone do kart rajdowych, nie będą uznawane, jako potwierdzenie pobytu w zwiedzanym zabytku.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe lub ich kserokopie.
  • Katedry, które były zwiedzane i oceniane w latach 2014 – 2018, nie będą zaliczane w 2019 r.

 • Obowiązki uczestnika.
  Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 10 listopada 2019 r.

 • Świadczenia organizatora. Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga uczestnicząca w rajdzie otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 6.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.

 • Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 5/2019 przez KTM PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz z załącznikami i zdjęciami uczestników pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.

 • Załącznik:
  Karta zgłoszenia.                          

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638

Regulamin do pobrania [272.34 KB]