Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

pttk 65 lat PTT

przy współudziale
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie

61ORN

zaprasza na
61
Ogólnopolski Rajd Narciarski
„KARKONOSZE 2016"
13-19.03.2016 r.

Komitet Organizacyjny Rajdu „Karkonosze 2016":
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie", 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel.: 757525851 fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto bankowe: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193.

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Powiat Jelenia Gra
Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
Logo JGcdr9 pttk
Zarząd Główny PTTK
Warszawa

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

 1. Komandor Rajdu
 2. Wicekomandor Rajdu
 3. Członkowie Komitetu

Jan Jabłoński
Wanda Oryszczak
Barbara Wieniawska-Raj
Mieczysław Bogdaszewski
Janusz Perz

Cel rajdu:

 1. Promocja Karkonoszy jako obszaru narciarskiego
 2. Upowszechnianie górskiej turystyki narciarskiej
 3. Zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON, NOM, WON.
 4. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej
 5. Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 13 do 19 marca 2016 r. w polskich i czeskich Karkonoszach i Górach Izerskich. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: na nartach ski-turowych, na nartach biegowo-śladowych oraz na rakietach śnieżnych.
Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 18 marca 2016 r. w schronisku „Dom Śląski". Zamknięcie rajdu nastąpi 19 marca 2016 r.

Uczestnictwo:

 1. 1.W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy oraz narciarze indywidualni.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim.
 3. Na trasie na rakietach śnieżnych obowiązuje sprzęt typu rakiety śnieżne. Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet u prowadzącego trasę. Koszt wypożyczenia jednego kompletu wynosi 20 zł na dzień. O zamiarze takim należy powiadomić organizatora na piśmie wraz ze zgłoszeniem.
 4. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców.
 5. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy zawierający numery telefonów do organizatora oraz Karkonoskiej Grupy GOPR i Horskiej Służby.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach zgłoszeń" przyjmowane będą do 10 lutego 2016 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 10 lutego otrzymają potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. Osoby zgłoszone po 10 lutym są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.

Opłata wpisowego dokonana do dnia 10 lutego na imprezę wynosi 100 zł od osób dorosłych oraz 80 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej. Opłata dokonana po dniu 10 lutego wynosi 130 zł od osoby bez względu na uprawnienia. W przypadku nie stawienia się na start wpisowe nie podlega zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na konto: Oddział PTTK „Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze numer 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem „Karkonosze 2016".
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • odznakę rajdową,
 • dyplom uczestnictwa,
 • posiłek na zakończenie rajdu,
 • ubezpieczenie NNW i KL.

Noclegi, żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio ok. 40. zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny. Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu narciarskiego oraz ekwipunku odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne.
Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy oraz trasy zastępczej.

 1. Na trasach polskich i czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK.
 3. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 10 osób.
 4. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe. Na trasie II narty biegowo-śladowe.
 5. Na trasie III obowiązują rakiety śnieżne.
 6. Uczestnicy rajdu przekraczają granicę na podstawie dowodów osobistych lub paszportów, które należy posiadać przy sobie podczas rajdu.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu mają obowiązek w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:
  GOPR - tel. alarmowy: 985 lub 601100300 lub 112. tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze 75 7524734.
  Horska Służba - 0042-602448338.
  Stanice HS Luční bouda 0042- 499736219, 0042-739205391
  Stanice HS Harrachov 0042-481529449, 0042-602448334
  Stanice HS Rokytnice n. Jizerou 0042-481523781, 0042-602167470
  Stanice HS Špindlerův Mlýn 0042-499433230, 0042-499433 239.

Postanowienia końcowe
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.


Regulamin oraz wykaz tras do pobrania   
Karta Zgłoszenia