Regulamin Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację
odsłon - 4633
wtorek, 20 stycznia 2009 22:54

I. Założenia ogólne

 1. Celem organizowania Mistrzostw Polski jest:
  1. wyłonienie Mistrzów Polski w turystycznych imprezach na orientację,
  2. promocja imprez na orientację w różnych środowiskach,
  3. uatrakcyjnienie ogólnopolskich imprez na orientację.
 2. W roku kalendarzowym organizowane są następujące rodzaje Mistrzostw Polski:
  1. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację, zwane dalej DMP, z klasyfikacją drużynową i zespołową,
  2. Mistrzostwa Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację, zwane dalej IMP,
  3. Mistrzostwa Polski w Nocnych Marszach na Orientację, zwane dalej NMP.
 3. Organizatorem imprez rangi Mistrzostw Polski jest Komisja Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.
 4. Przeprowadzenie imprezy Komisja zleca wybranym przez siebie jednostkom organizacyjnym zgodnie z "Zasadami przyznawania imprezom rangi ogólnopolskiej, Pucharu Polski i Mistrzostw Polski" i ogłasza w Kalendarzu Imprez Ogólnopolskich.
 5. Imprezy rangi Mistrzostw Polski odbywają się w oparciu o "Zasady punktacji i współzawodnictwa w turystycznych Imprezach na Orientację PTTK".
 6. W każdej kategorii i na każdym etapie zwycięski zespół otrzymuje 1000 pkt. przeliczeniowych.
 7. Do klasyfikacji generalnej mistrzostw zaliczane są wszystkie etapy imprezy.

II. Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację

 1. DMP rozgrywane są w celu wyłonienia najlepszej drużyny reprezentującej klub, organizację lub województwo.
 2. DMP rozgrywane są w kategoriach:
  1. seniorów (TS),
  2. juniorów (TJ),
  3. młodzieży (TM).
 3. Inne niż wymienione w rozdz. II, p. 2 kategorie mogą być rozgrywane po uzgodnieniu z KInO ZG PTTK w zależności od możliwości organizatora.
 4. W skład drużyny wchodzą maksymalnie:
  1. 2 zespoły w kategorii TS,
  2. 2 zespoły w kategorii TJ,
  3. 2 zespoły w kategorii TM,
  4. 1 zespół w każdej innej kategorii.
 5. Klasyfikowane są drużyny, złożone z co najmniej 3 zespołów.
 6. Klasyfikacja drużyn odbywa się na podstawie sumy punktów przeliczeniowych wszystkich zespołów wchodzących w skład drużyny na wszystkich etapach.
  1. w kategoriach TS, TJ i TM rozgrywane są po trzy etapy w tym co najmniej jeden dzienny i co najmniej jeden nocny,
  2. ilość etapów w innych kategoriach uzgadniana jest każdorazowo z KInO ZG PTTK,
 7. We wszystkich kategoriach zespół tworzą dwie osoby, z możliwością dopuszczenia przez Sędziego Głównego jednego zespołu jednoosobowego w drużynie.
 8. Skład zespołów nie może ulegać zmianie w trakcie imprezy.
 9. Poszczególne zespoły mogą reprezentować drużynę w różnych kategoriach pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w ramach limitów zgodnie z rozdz. II, p. 4.
 10. Oprócz klasyfikacji drużynowej prowadzone są klasyfikacje zespołowe w poszczególnych kategoriach.
 11. W klasyfikacji drużynowej za zajęcie trzech pierwszych miejsc każdemu członkowi drużyny przyznawane są medale, dyplomy i tytuły mistrzów, wicemistrzów i II wicemistrzów Polski.
 12. Zespoły reprezentujące jedną drużynę w poszczególnych kategoriach muszą być rozstawione, a kolejność startów na etapach musi ulegać zmianie.
 13. Osoby, które zajęły w roku poprzednim w Pucharze Polski miejsca od pierwszego do pięćdziesiątego w kat. TS lub miejsca od pierwszego do trzydziestego w kat. TJ, chcące startować w drużynie spoza swojego klubu, organizacji lub województwa, zobowiązane są do końca lutego roku bieżącego zgłosić to do Komisji InO ZG PTTK, pod rygorem zakazu startu w drużynie o której mowa powyżej.

III. Mistrzostwa Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację (IMP)

 1. IMP rozgrywane są w dwóch kategoriach:
  1. seniorów (TS),
  2. juniorów (TJ).
 2. IMP składają się z czterech etapów w tym co najmniej dwóch dziennych i co najmniej jednego nocnego.
 3. Trzej najlepsi uczestnicy w obydwu kategoriach otrzymują medale IMP oraz tytuły indywidualnych mistrzów, wicemistrzów i II wicemistrzów Polski.
 4. Na pierwszych trzech etapach uczestnicy reprezentujący jedno środowisko muszą być rozstawieni, a kolejność na tych etapach musi ulegać zmianie.
 5. Na ostatnim etapie uczestnicy powinni startować w kolejności odwrotnej do miejsc zajmowanych po poprzednich etapach.

IV. Mistrzostwa Polski w Nocnych Marszach na Orientację (NMP)

 1. NMP rozgrywane są w dwóch kategoriach:
  1. seniorów (TS),
  2. juniorów (TJ).
 2. NMP składają się z co najmniej 3 etapów.
 3. Wszystkie etapy mogą rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 godzinę po zachodzie słońca i kończyć się nie później niż 1 godzinę przed wschodem słońca.
 4. Członkowie trzech najlepszych zespołów w obydwu kategoriach otrzymują medale NMP oraz tytuły mistrzów, wicemistrzów i II wicemistrzów Polski w Nocnych Marszach na Orientację.
 5. Zespoły reprezentujące jedno środowisko muszą być rozstawione, a kolejność startów na etapach musi ulegać zmianie.

V. Uwagi końcowe

 1. Stosowanie niniejszego regulaminu jest obowiązkowe.
 2. Wszelkie odstępstwa od regulaminu muszą być zatwierdzone przez KInO ZG PTTK i zamieszczone w regulaminie imprezy.
 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KInO ZG PTTK.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.02.2006 r.