Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze

pttk PTTK Sudety Zachodnie

przy współudziale
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego,
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK

zaprasza na
65.
Ogólnopolski Rajd Narciarski
„KARKONOSZE 2020”
07-14.03.2020 r.

ORN2020

Organizator:
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel. 757525851, fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto bankowe: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193.

Impreza non-profit zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dofinansowana jest przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Powiat Jelenia Gra

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
Logo JG

pttk

Zarząd Główny PTTK
Warszawa

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

1. Komandor Rajdu  Jan Jabłoński
2. Wicekomandor Rajdu Wanda  Oryszczak
3. Członkowie Komitetu Janusz Perz
Andrzej Mateusiak
Barbara Wieniawska-Raj
        

Cel  rajdu:

 1. Promocja Sudetów Zachodnich jako obszaru narciarskiego
 2. Upowszechnianie górskiej turystyki narciarskiej
 3. Zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON,  NOM, WON.
 4. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej  
 5. Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji
 6. Integracja ogólnopolskich  środowisk narciarskich

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 7 do 14 marca 2020 r. w polskich i czeskich Karkonoszach i Górach Izerskich. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: na nartach ski-turowych i na nartach biegowo-śladowych.   
Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 13 marca 2020 r. w schronisku  PTTK „Odrodzenie”. Zamknięcie rajdu nastąpi 14 marca 2020 r.

Uczestnictwo:

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim (jazda równoległa).
 3. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda rodziców.
 4. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy zawierający numery telefonów do organizatora oraz Karkonoskiej  Grupy GOPR i Horskiej Służby.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach  zgłoszeń” przyjmowane będą do 20 stycznia 2020 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 20 stycznia otrzymają potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby  zgłasza- jące się po 20 stycznia są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach.

Opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy wynosi 150 zł  od osób dorosłych oraz 120 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej. Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 20.01.2020 r. Uwaga!! Opłata dokonana po 20.01.2020. wynosi 200 zł od każdej osoby, bez względu na uprawnienia. W przypadku nie stawienia się na start wpisowe nie podlega zwrotowi. Przy zapisie na trasy nr II i III wymagany jest zadatek na noclegi w wysokości 200 zł płatny na podane niżej konto z dopiskiem: „ORN – Noclegi”.
Wpłat należy dokonywać na konto: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze numer 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 z dopiskiem  „ORN Karkonosze 2020”.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • odznakę rajdową,
 • dyplom uczestnictwa,
 • posiłek na zakończenie rajdu,
 • ubezpieczenie NNW i KL,
 • mapę Sudety Zachodnie
 • opiekę instruktorską na trasach.

Noclegi, żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio około 45 zł za dzień. Wyżywienie uczestników – we własnym zakresie. Przejazdy busami pomiędzy etapami pokrywają uczestnicy.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej. 
 • samowolne oddalenie się od grupy.                                       
                                                                         

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny. Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu  narciarskiego oraz ekwipunku odpowiedniego do wybranej trasy.  

Uwaga !!! W razie stwierdzenia przez organizatora rajdu, że uczestnik nie jest przygotowany kondycyjnie oraz technicznie do uczestnictwa, czym zagraża utracie zdrowia lub życiu sobie i innym uczestnikom rajdu, może być zdyskwalifikowany, jednocześnie podlega całkowitej utracie wpisowego.

Uwagi organizacyjne.
Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy oraz trasy zastępczej.

 1. Na trasach polskich i  czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK.
 3. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 10 osób.
 4. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe. Na trasie II, i III,  narty biegowo-śladowe.  

Zasady bezpieczeństwa

 1. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także  numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu.
 2. Każdy uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność za nieodpowiednie zachowanie się na rajdzie.
 3. Uczestnicy rajdu mają obowiązek w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:
  GOPR - tel. alarmowy: 985 lub 601 300 100 lub 112, tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze 75 7524734.
  Horska Służba: +420 499433230, +420 499433239.  

Postanowienia końcowe
W razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości         

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

                             
WYKAZ TRAS:

Trasa I. 7 dni. Narty ski-turowe.
Prowadzi:  Jan Jabłoński tel. +48 502145371.
Jerzy Michalak tel. +48 500638684.

Dnia 08.03.2020 r.  Zbiórka  godz. 9. 00  w holu dworca PKP  w Jeleniej  Górze.

1. Dzień - 08.03.2020 r. Niedziela godz. 9.10. Wyjazd Autobusem z przystanku PKS obok dworca PKP w Jeleniej Górze, jedziemy do przystanku Karpacza-Biały Jar. Godz. 10.30. Wyjście na trasę: podchodzimy w  kierunku dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Kopę, wędrujemy  za znakami szlaku żółtego dochodząc do  Schroniska PTTK Strzecha Akademicka, podchodzimy do miejsca Spalona Strażnica, dalej po czeskiej stronie Karkonoszy do Lučni Boudy, Równia pod Śnieżką, schronisko. Dom Śląski.
 
2. Dzień - 09.03.2020 r. Poniedziałek start  godz. 9.30 schr. Dom Śląski  - Lučni Bouda – Schr. Vyrovka - Chata na Rozcesti – Lišči Hora – Pec Pod Snežkou – Richterova Bouda – Schr. Vyrovka – Lučni Hora – schr. Dom Śląski.

3. Dzień - 10.03.2020 r. Wtorek  start  godz. 9.30 schr.  Dom Śląski – Kopa – Karpacz – szlak zielony – Polana – Pielgrzymy – Słonecznik – schr. Dom Śląski.

4. Dzień - 11.03.2020 r. Środa  start  godz. 9.30 schr. Dom Śląski – Równia pod Śnieżką – Spalona Strażnica – Čertova Louka – Mały Szyszak – schr. PTTK Odrodzenie.

5. Dzień - 12.03.2020 r. Czwartek  start  godz. 9.30 schr. PTTK Odrodzenie – Petrovka -  Ptači Kamen – Martinova Bouda – Labska Bouda – Śnieżne Kotły – Czeskie Kamienie – Śląskie Kamienie – Przełęcz Dołek – schr. PTTK Odrodzenie.

6. Dzień - 13.03.2020 r. Piątek  start  godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – U Bileho Labe – szlakiem żółtym  Svaty Peter – Stoh – Předni Planina – Špindleruv Mlyn – schr.  PTTK Odrodzenie. Podsumowanie Rajdu.
       
7. Dzień - 14.03.2020 r. Sobota  start godz. 10.00. schr. PTTK Odrodzenie – Przełęcz Dołek – Petrowka – Jagniątków – Wedle Bucków – przystanek MZK. Koniec Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.


Trasa II. 8 dni. Narty śladowe
Prowadzi: Janusz Perz tel. +48 600034715
Wanda Oryszczak tel. +48 609498082

Dnia 07. 03. 2020 r. Zbiórka godz. 9. 00.  w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień - 07.03.2020 r. Sobota godz. 9.00 wyjazd busem z przystanku obok dworca PKP w Jeleniej Górze, jedziemy na przełęcz Kowarską, dalej wędrujemy do schroniska PTTK Na Przełęczy Okraj.

2. Dzień - 08.03.2020 r. Niedziela start  godz. 9.00 schr. Na Przełęczy Okraj – Rozdroże pod Łysociną – Vapenka – Niedamirów/Horni Albeřice – U Kostela – Przełęcz Okraj. Około 22 km.

3. Dzień – 09.03.2020 r. Poniedziałek  start  godz. 9.00 schr. Na Przełęczy Okraj – Haida – Jeleni Dul – Spaleny Mlyn – Przełęcz Okraj. Około 24 km.

4. Dzień - 10.03.2020 r. Wtorek start  godz. 9.00 schr. Na Przełęczy Okraj – Dlouhy Hřeben – Spaleny Mlyn – Przełęcz Okraj. Około 24 km.

5. Dzień - 11.03.2020 r. Środa start  godz. 9.00 schr. Na Przełęczy Okraj – przejazd busem do Pecu Pod Snežkou – dalej przejście na nartach do miejscowości Špindleruv Mlyn (ok. 18 km) – następnie przejazd czeskim autobusem na Przełęcz Karkonoską i dojście do schr. PTTK Odrodzenie.

6. Dzień 12.03.2020 r. Czwartek start godz. 9.00 schr. PTTK Odrodzenie – Lučni Bouda - Równia pod Śnieżką - schr. PTTK Odrodzenie. Około 16 km.

7. Dzień 13.03.2020 r. Piątek start godz. 9.00 schr. PTTK Odrodzenie – Martinova Bouda - Łabska Bouda – Petrova Bouda – schr. PTTK Odrodzenie (Ok. 18 km). Podsumowanie Raj-du.

8. Dzień 14.03.2020 r. Sobota start godz. 9.00 schr. PTTK Odrodzenie – Przesieka – DW. Chybotek. Przystanek MZK. Koniec Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.


Trasa III. 7 dni. Narty śladowe.
Prowadzi:  Janina Gapińska tel +48 500115128.
Leszek Gapiński  tel +48 501474229.

09.03. 2019 r. Zbiórka godz. 10.00 w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1. Dzień 08.03.2020 r. Niedziela. Dojazd uczestników we własnym zakresie do schr. Orle w Jakuszycach w Szklarskiej Porębie. start godz. 11.00 schr. Orle – Dział Izerski – Mytiny – Horni Polubiny – Izerka – schr. Orle. Około 30 km.

2. Dzień 09.03.2020 r. Poniedziałek start godz. 9.00 schr. Orle – Cicha Równia - Kopa Kamień – Kopalnia Stanisław – Wysoki Kamień – Wysoka Kopa – Chatka  Górzystów – schr. Orle. Około. 30 km.

3. Dzień 10.03.2020 r. Wtorek start godz. 10.00 schr. Orle – Izerka – Smedava – Izerka – schr. Orle. Około 30 km.

4. Dzień 11.03.2020 r. Środa start godz 9.00 schr. Orle – wyjście ze schroniska do Jakuszyc dalej zamówionym busem przejazd do Czech Špindleruv Mlyn dalej do Špindlerova Bouda. Na Przełęcz Karkonoską, i dojście do schr. PTTK Odrodzenie.

5. Dzień 12.03.2020 r. Czwartek start godz. 9.00 schr. PTTK Odrodzenie – Lučni Bouda – Vyrovka – Równia pod Śnieżką - schr. PTTK Odrodzenie. Około 23 km.

6. Dzień 13.03.2020 r. Piątek start godz. 9.00 schr. PTTK Odrodzenie – Martinova Bouda - Łabska Bouda – Vrbatova Bouda – Petrova Bouda – schr. PTTK Odrodzenie. Ok. 24 km. Podsumowanie Rajdu.

7. Dzień 14.03.2020 r. Sobota start godz. 9.00 schr. PTTK Odrodzenie – Przesieka – DW. Chybotek. Przystanek MZK Koniec Rajdu. Przejazd autobusem do Jeleniej Góry.

Zaprasza komandor Rajdu -  Jan Jabłoński

Regulamin do pobrania [283.18 KB]
Karta Zgłoszenia do pobrania [33.5 KB]

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86

Tel. 757525851, fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl

Konto bankowe: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193.