1. ORGANIZATOR:
  Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację PTTK, zwana dalej Komisją.

 2. CEL:
  • Popularyzacja imprez na orientację na terenie Dolnego Śląska
  • Podwyższanie poziomu startujących w imprezach na orientację turystów
  • Obniżenie kosztów udziału w InO dla indywidualnych turystów poprzez organizację dużej ilości imprez rangi ogólnopolskiej na terenie Dolnego Śląska.
  • Wyłonienie najlepszych turystów-orientalistów na przestrzeni każdego roku kalendarzowego.

 3. UCZESTNICTWO:
  W Pucharze Dolnego Śląska w Marszach na Orientację, zwanego w dalszej części regulaminu Pucharem, może brać udział każdy turysta zainteresowany startem w imprezach na orientację, przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu, regulaminów imprez zaliczanych do Pucharu oraz ogólnie przyjętych zasad etyki i zdrowej rywalizacji w duchu fair play.

 4. TERMIN IMPREZ:
  1. Puchar rozgrywany jest na bazie systemu imprez na orientację organizowanych na terenie Dolnego Śląska przez organizacje i jednostki działające na tym terenie.
  2. Wykaz imprez zaliczanych do Pucharu Dolnego Śląska, ich terminy, miejsce oraz organizatora zawiera Dolnośląski Kalendarz Imprez na Orientację.
  3. Zasady zgłaszania imprez do Dolnośląskiego Kalendarza Imprez na Orientację, przyznawania rangi rund Pucharu oraz wzór karty zgłoszenia ustala Komisja.
  4. Kalendarz imprez, o którym mowa w pkt. IV.2. musi być, najpóźniej do końca roku poprzedzającego okres objęty kalendarzem, zatwierdzony przez Komisję, opublikowany na jej stronie internetowej oraz wysłany do członków Komisji i w miarę możliwości do jednostek uczestniczących w Pucharze.

 5. ZASADY ROZGRYWANIA:
  1. Każdy uczestnik imprezy zaliczanej do Pucharu walczy o punkty, których ilość zależy od zajętego w imprezie miejsca. Punktami premiowani są wszyscy sklasyfikowani uczestnicy.
  2. Ustala się następujący klucz przydziału punktów: 1m-ce – 30 pkt, 2m-ce – 27 pkt, 3m-ce – 25 pkt, 4m-ce – 23 pkt, 5m-ce – 21 pkt, 6m-ce – 20 pkt, ...25 m-ce i dalsze – 1 pkt.
  3. Na końcowy wynik zawodnika składa się suma najlepszych jego wyników. Ilość branych pod uwagę najlepszych wyników w trakcie danej edycji rozgrywek uzależniona jest od ilości zaliczanych do Pucharu imprez i określona jest w Kalendarzu Imprez.
  4. Puchar odbywa się w 5 kategoriach:
   1. TE – elita (skład ustala i podaje do wiadomości DKInO wg. zasad określonych pkt. 6).
   2. TS – seniorzy (21 lat i starsi) c) TJ – juniorzy (17 – 20 lat)
   3. TM – młodzież (14 – 16 lat) e) TD – dzieci (13 lat i młodsi)
  5. O przydziale do kategorii TS, TJ, TM i TD decyduje rocznik urodzenia. Każdy Kalendarz Imprez będzie precyzował przydział do kategorii wg roczników. Dopuszcza się możliwość startu zawodników w kategorii starszej, jednakże w jednej imprezie zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej z w/w kategorii. Start w drugiej kategorii może się odbywać jedynie na zasadach startu poza konkursem. Powyższe nie dotyczy kategorii nie objętych Pucharem.
  6. Zespołom, w skład których wchodzi przynajmniej jedna osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, przysługuje prawo do wydłużenia podstawowego limitu czasu o 10%. Podstawą do wydłużenie limitu jest okazanie, przed rozpoczęciem zawodów, legitymacji lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  7. Skład osobowy kategorii TE ustalany jest na podstawie osiągniętych przez zawodników wyników w poprzednim sezonie. I tak w kategorii tej obligatoryjnie startować muszą osoby sklasyfikowane w Pucharze Polski na miejscach 1 – 20 w kategorii TS, zdobywcy tytułów Mistrza Polski w Nocnych oraz Indywidualnych MnO w kat. TS oraz zwycięzcy kat. TE Pucharu Dolnego Śląska. Ustalony w ten sposób skład obowiązuje przez jeden sezon. Osoby zakwalifikowane do kategorii TE, w zawodach zaliczanych do Pucharu Dolnego Śląska, nie mogą w trakcie sezonu startować w innych kategoriach. Osoby nie wchodzące w skład „elity" mogą wystartować w kategorii TE z zachowaniem prawa do punktacji w Pucharze Dolnego Śląska. Osoby takie mogą startować również w innych kategoriach z uwzględnieniem warunków określonych w pkt. 5. Zespołom startującym w kategorii TE nie przysługuje prawo do dodatkowego 10% podstawowego limitu czasu opisanego w pkt. 6 niniejszego regulaminu oraz w pkt. IV.4 „Zasad punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK" w przypadku gdy chociaż jeden z członków zespołu ukończył 50 lat lub nie ukończył 10 roku życia.
  8. W kategoriach TE, TS i TJ udział biorą zespoły 1 lub 2 osobowe, a w kategoriach TM i TD zespoły 2 osobowe. Sędzia Główny zawodów może w wyjątkowych sytuacjach wyrazić zgodę na start w kategorii TM lub TD zespołu jednoosobowego (w przypadku doświadczonego zawodnika) oraz w kat. TD zespołu 3 osobowego w przypadku zawodników początkujących, przy czym żaden z członków tego zespołu nie może być klasyfikowany wyżej niż na 30 miejscu w klasyfikacji Pucharu. W rundach I półrocza przyjmuje się klasyfikacje końcową poprzedniej edycji Pucharu, a w rundach II półrocza klasyfikację z pierwszej części sezonu.
  9. Każda impreza zaliczana do Pucharu musi mieć w programie min. 2 etapy. W kategoriach TD i TM muszą to być etapy dzienne. Ewentualny start w etapach nocnych w kategorii TD i TM może odbywać się jedynie na zasadach dobrowolności. Oznacza to, iż etapy te nie mogą być brane pod uwagę przy określaniu punktacji Pucharu. Program każdej imprezy Pucharu Dolnego Śląska musi przewidywać kategorię TP (początkujących), w której startować mogą początkujący uczestnicy bez względu na wiek. Ilość osób w zespołach startujących w tej kategorii jest dowolna. Kategoria ta nie jest zaliczana do Pucharu Dolnego Śląska, a decyzję o prowadzeniu klasyfikacji i nagradzaniu zwycięzców tej kategorii podejmuje organizator imprezy.
  10. W przypadku równej ilości punktów (przy ustalaniu końcowej klasyfikacji Pucharu) o wyższej lokacie decyduje większa ilość zwycięstw, a w przypadku braku rozstrzygnięcia większa ilość drugich miejsc, a w dalszej kolejności 3 miejsc itd. Do powyższego rozstrzygnięcia brany pod uwagę jest cały cykl rozgrywek (np. 10 imprez).
  11. W przypadku startu w etapie i uzyskania wyniku „0-1" pkt. przeliczeniowych zespół otrzymuje 1 pkt. przeliczeniowy.
  12. W przypadku startu w etapie i uzyskania wyniku „nkl" zespół otrzymuje 0 pkt. przeliczeniowych. Powyższa zasada jest analogiczna w przypadku absencji ( nie wystartowania w etapie)
  13. Aby zespół mógł uzyskać punkty do Pucharu (zgodnie z pkt. V.1 i 2 niniejszego regulaminu) musi być sklasyfikowany, a więc uzyskać przynajmniej 1 pkt. przeliczeniowy w klasyfikacji końcowej zawodów.
  14. W przypadku dyskwalifikacji zespołu Sędzia Główny zawodów podejmuje decyzję o ewentualnym dopuszczeniu zespołu (ów) do dalszego startu w zawodach. Zespoły takie mogą być klasyfikowane w następnych etapach, ale nie mogą być klasyfikowane w klasyfikacji końcowej (generalnej) zawodów, a co za tym idzie nie mogą punktować (w tych zawodach) do Pucharu Dolnego Śląska.
  15. Puchar prowadzony będzie w następujących klasyfikacjach:
   1. klasyfikacja indywidualna ( wg zasad z pkt. V.1-3 niniejszego regulaminu)
   2. klasyfikacja drużynowa ( suma pkt. zdobytych w klasyfikacji indywidualnej przez 3 zawodników dających największą ilość pkt. dla danej jednostki).
   3. drużynowa klasyfikacja generalna (suma pkt. zdobytych przez jednostkę organizacyjną w klasyfikacji drużynowej poszczególnych kategorii wg zasad opisanych w pkt. „b". Sklasyfikowane tu mogą być jedynie drużyny posiadające min. 3 sklasyfikowanych w Pucharze zawodników.
  16. Jeżeli w trakcie rozgrywek ten sam zawodnik reprezentował różne drużyny, wówczas spośród jego wszystkich wyników w cyklu wybierane i sumowane są wyniki zdobyte dla poszczególnych drużyn w ilości nie większej niż ilość wyników przyjmowana do klasyfikacji indywidualnej.
  17. Organizator może określić w komunikacie technicznym imprezy „strefę startu" w promieniu do 100 m. od miejsca startu, poza którą przebywanie przed wyjściem na trasy może być ukarane dyskwalifikacją. W przypadku braku określenia „strefy startu" zawodnicy nie mogą być karani dyskwalifikacją za oddalenie się od startu przed określonym czasem.
  18. Zobowiązuje się budowniczych etapów do wywieszania fiszek i map wzorcowych stanowiących podstawę do weryfikacji wyników i ewentualnych wyjaśnień i protestów.

 6. SĘDZIOWANIE:
  1. Kierownikiem Pucharu jest z urzędu Przewodniczący Komisji chyba, że pełni funkcję Sędziego Głównego Pucharu lub nie wyraża zgody na pełnienie funkcji kierownika Pucharu. Wówczas funkcję tą pełni osoba wybrana przez Komisję.
  2. Komisja powołuje każdego roku Sędziego Głównego Pucharu oraz Komisję Odwoławczą, których skład osobowy zamieszczany będzie w Kalendarzu Imprez. Na Sędziego Głównego Pucharu oraz w skład Komisji Odwoławczej mogą być powoływani wyłącznie Przodownicy InO PTTK.
  3. Imprezy zaliczane do Pucharu muszą być rozgrywane zgodnie z Zasadami Punktacji ustalonymi przez ZG PTTK, z uwzględnieniem odstępstw uregulowanych niniejszym regulaminem.
  4. Aktualne wyniki Pucharu powinny być prezentowane na kolejnych zaliczanych do niego imprezach.
  5. Komisja Odwoławcza zwoływana jest przez Sędziego Głównego Pucharu z jego inicjatywy lub po wpłynięciu protestu.
  6. Sędzia Główny imprezy zaliczanej do Pucharu zobowiązany jest do przesłania protokołu do Sędziego Głównego oraz Kierownika Pucharu terminie do 5 dni po zakończeniu imprezy.
  7. Osoby będące organizatorem imprezy zaliczanej do PDŚl w MnO nie mogą startować w tych zawodach.

 7. WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:
  1. W klasyfikacji indywidualnej zdobywcy miejsc I-III w każdej kategorii otrzymują dyplomy i medale lub puchary oraz w miarę możliwości finansowych nagrody rzeczowe. Dodatkowo zdobywcy I miejsc premiowani będą zwolnieniami z opłat wpisowego na 2, losowo wybrane imprezy Pucharu Dolnego Śląska w kolejnej edycji.
  2. W klasyfikacji drużynowej zdobywcy miejsc I – III w każdej kategorii otrzymują dyplomy
  3. W drużynowej klasyfikacji generalnej zdobywcy miejsc I – VI otrzymują dyplomy i w miarę możliwości puchary.
  4. Podsumowanie Pucharu oraz dekoracja zwycięzców odbędzie się na pierwszej imprezie zaliczanej do PDŚl. następnej edycji. Losowanie zwolnień z opłat wpisowego odbędzie się w terminie i miejscu określonym przez Komisję.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Dolnośląskiej Komisji InO PTTK.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dolnośląska Komisja InO PTTK.
  3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu dokonywane mogą być jedynie uchwałą Konferencji Programowej zwoływanej każdego roku przez Dolnośląską Komisję InO PTTK.

Niniejszy tekst jednolity obejmuje poprawki wprowadzone uchwałą Konferencji Sprawozdawczo-Programowej Dolnośląskiej Komisji Imprez na Orientację w dniu 28.11.2015 r. i obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.


Regulamin do pobrania