Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, kultywujący tradycje, dorobek i zwyczaje PTTK, szkolący przewodników sudeckich nieprzerwanie od 1953 r., posiadający stałe upoważnienie Wojewody Dolnośląskiego do prowadzenia szkolenia przewodników turystycznych, górskich (Decyzja nr 6/99 z dnia 11.10.1999 r.) przyjmuje zapisy na kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych, górskich na obszar Sudetów III klasy.

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie”
w Jeleniej Górze

pttk PTTK Sudety Zachodnie

przy współudziale
Urzędu Miasta w Jeleniej Górze,
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze,
Urzędu  Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego,
Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie

36. ONR

zaprasza na
63.
Ogólnopolski Rajd Narciarski
„KARKONOSZE 2018”
10-17.03.2018 r.

Komitet Organizacyjny Rajdu „Karkonosze 2018”:
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul.1 Maja 86
Tel.: 757525851 fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 BZ WBK Oddział Jelenia Góra.

Impreza jest realizowana zgodnie z przepisami o pożytku publicznym i wolontariacie, nie ma charakteru komercyjnego, jest imprezą non-profit i odbywa się na zasadzie samorealizacji.

Impreza dofinansowana przez:

U.Marsz.Woj.Dolnolskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Powiat Jelenia Gra

Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze
Logo JG

pttk

Zarząd Główny PTTK
Warszawa

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

1. Komandor Rajdu  Jan Jabłoński
2. Wicekomandor Rajdu Wanda  Oryszczak
3. Członkowie Komitetu Barbara Wieniawska-Raj
Mieczysław Bogdaszewski
Janusz Perz
        

Cel  rajdu:

 1. Promocja Karkonoszy jako obszaru narciarskiego
 2. Upowszechnianie turystyki narciarskiej
 3. Zdobywanie odznak narciarskich PTTK: GON, PON,  NOM, WON.
 4. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej  
 5. Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 10 do 17 marca 2018 r. w polskich i czeskich Karkonoszach. Organizatorzy przygotowali dwie trasy: na nartach ski-turowych,  oraz na nartach biegowo-śladowych.
Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 16 marca 2018 r. w schronisku PTTK  Odrodzenie. Zamknięcie rajdu nastąpi 17 marca 2018 r.

Uczestnictwo:

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach  
  w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez
   jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy .
 3. Dla osób niepełnoletnich ze względu na specyfikę rajdu bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców.
 4. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy zawierający numery telefonów do organizatora oraz Karkonoskiej  Grupy GOPR i Horskiej Służby.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach  zgłoszeń” przyjmowane będą do 16 lutego 2018 r.  Do kart zgłoszenia należy dołączyć  oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w wędrówkach górskich na  nartach ski-turowych lub biegowo-śladowych. Organizator  może nie zakwalifikować na rajd osób bez doświadczenia narciarskiego, wykazanego w oświadczeniu. Informacje pod nr tel. 757523627. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 16 lutego otrzymają emailowe widomość o zakwalifikowaniu lub nie lub o braku miejsc. Osoby zgłoszone po 16 lutym są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach. Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.

Noclegi, żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników  rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach wynosi średnio ok. 45,00 zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w KPN i strefie nadgranicznej.                                       

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny.
Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu narciarskiego oraz ekwipunku odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne.

 1. Na trasach  należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 2. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK.
 3. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 8 osób.
 4. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe.  
 5. Na trasie II narty biegowo-śladowe.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także  numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu mają obowiązek w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić
  poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:

  GOPR - tel. alarmowy: 985 lub +48 601100300 lub +48112.
  tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze +4875 7524734.
  Horska Służba - 0042-602448338.
  Stanice HS Luční bouda 0042- 499736219,  0042-739205391
  Stanice HS Harrachov  0042-481529449, 0042-602448334
  Stanice HS Rokytnice n. Jizerou  0042-481523781, 0042-602167470
  Stanice HS Špindlerův Mlýn   0042-499433230, 0042-499433 239.

Postanowienia końcowe
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.       

Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

                             
WYKAZ TRAS:

Trasa I. 8 dni. Narty ski-turowe.
Prowadzący:
Jan Jabłoński  tel. +48 502145371,
Jerzy Michalak  tel. +48 500638684.

10. 03. 2018 r.   Zbiórka godz. 09. 10. w holu dworca PKP  w Jeleniej Górze.

1. Dzień 10.03.2018 r. sobota  godz. 9.30.  wyjazd autobusem PKS Jelenia Góra do Karpacza Górnego. Wysiadamy  na  przystanku  PKS Wang, tu nastąpi wyjście na trasę. Start godz.10.40. Podchodzimy szlakiem  niebieskim do Polany,  dalej szlakiem zielonym do skał Słonecznik i dalej do schr. Dom Śląski  na Równi pod Śnieżką.

2. Dzień 11.03.2018 r. niedziela  start  godz. 9.30. schr. Dom Śląski, Lućni bouda – Vyrovka – Pec pod Śnieżką –Zeleny Dul – Vyrovka – Spalona Strażnica schr. Dom Śląski,

3. Dzień 12.03.2018 r. poniedziałek  start  godz. 9.30. schr. Dom Śląski -  Śnieżka - Jelenka - Karpacz – Złotówka  - schr. Dom Śląski.

4. Dzień - 13.03.2018 r. wtorek  start  godz. 9.30. schr. Dom Śląski, - Lućni bouda - Mały Szyszak - schr. PTTK Odrodzenie.

5. Dzień - 14.03.2018 r.  środa  start  godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – Czeskie i Śląskie Kamienie – Czarna Przełęcz – Martinova bouda – Labska louka – Śnieżne Kotły – Wielki Szyszak – Medvedi Boudy – Petrova bouda – schr. PTTK Odrodzenie.

6. Dzień – 15.03.2018 r. czwartek start godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – Mały Szyszak – Skały Słonecznik – schr. PTTK Samotnia – Spalona Strażnica – Lućni bouda – schr. PTTK Odrodzenie.

7. Dzień - 16.03.2018 r. piątek  start  godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – Bileho Labe – Śpindlerov Mlyn – Bouda na Plani – Stoh – Śpindlerov Mlyn – schr. PTTK Odrodzenie -  Podsumowanie Rajdu.       

8. Dzień - 17.03.2018 r. sobota  start godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – Petrovka – chatka  AKT - Jagniątków -  przystanek MZK. Koniec Rajdu. Przejazd do Jeleniej Góry.


Trasa II. 8 dni. Narty śladowe.
Prowadzi:
Wanda Oryszczak  tel. +48609498082.
Janusz Perz tel. +48600034715.

10. 03. 2018 r. Zbiórka godz. 9.40. w holu dworca PKP w Jeleniej Górze.

1.Dzień 10.03.2018 r. sobota start godz. 9.40. przejazd całej grupy do schr.  na Przełęczy Okraj, dalej na nartach:  Mala Upa – Haida – schr PTTK Przełęcz Okraj.

2. Dzień 11.03.2018 r. niedziela start godz. 9.30. schr PTTK  Przełęcz Okraj – Mala Upa –Kostel Lysecynska bouda – Vapenka – Lysocina – Przełęcz  Okraj.

3. Dzień 12.03.2018 r. poniedziałek start godz. 9.30. schr. PTTK  Przełęcz Okraj – Spaleny Mlyn – Portasky – Spaleny Mlyn – Przełęcz Okraj.

4. Dzień 13.03.2018 r. wtorek  start godz. 9.30. schr. PTTK  Przełęcz Okraj – Jelenka – Mala  Upa – Krovi  hora – Przełęcz Okraj.0

5. Dzień 14.03.2018 r. środa start godz. 9.30. ochr. Na Przełęczy Okraj przejazd busem do Borowic – przejście do schr. PTTK Odrodzenie.

6. Dzień 15.03.2018 r. czwartek start godz. 9.30. schr. PTTK  Odrodzenie – Czeskie i Śląskie Kamienie – Czarna Przełęcz – Martinova bouda – Labska louka – Śnieżne Kotły – Wielki Szyszak – Medvedi Boudy – Petrova Bouda – schr. PTTK Odrodzenie.

7. Dzień 16.03.18 r. Piątek start godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – Bileho Labe – Śpindlerov Mlyn – Petrova bouda  – schr.  PTTK  Odrodzenie – podsumowanie Rajdu.

8. Dzień 17.03.18 r. Sobota start godz. 9.30. schr. PTTK Odrodzenie – Petrovka – Chatka  AKT – Jagniątków – przystanek   MZK. Koniec Rajdu.  Przejazd do Jeleniej Góry.

Zaprasza komandor Rajdu -  Jan Jabłoński

Karta Zgłoszenia [186.85 KB]
Oświadczenie Uczestnika [25 KB]
Regulamin do pobrania [564.21 KB]