Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 2015”
wtorek, 30 grudnia 2014 23:53

 

Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
Komisja Turystyki  Narciarskiej ZG PTTK
zapraszają na

pttk

60
Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Narciarski
„Karkonosze 2015”

60 ORN

 15 - 21 .03. 2015 r.

Komitet Organizacyjny Rajdu „Karkonosze 2015”:
Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 86
Tel.: 757525851 fax. 757523627, email: pttk@ pttk-jg.pl, www.pttk-jg.pl
Konto: 61 1090 1926 0000 0005 1400 0193 BZ WBK Oddział Jelenia Góra.

REGULAMIN RAJDU

Komitet Organizacyjny:

 1. Komandor Rajdu - Jan Jabłoński
 2. Wicekomandor Rajdu - Wanda Oryszczak
 3. Członkowie Komitetu     - Jan Jagielski
 4.                                            - Barbara Wieniawska-Raj
 5.                                            - Mieczysław Bogdaszewski
 6.                                            - Leszek Popiel

Cel rajdu:

 1. Promocja Karkonoszy jako obszaru narciarskiego,
 2. Upowszechnianie turystyki narciarskiej,
 3. Zdobywanie odznak narciarskich PTTK : GON, PON, NOM, WON,
 4. Aktywny wypoczynek w zimowej scenerii górskiej,
 5. Podnoszenie sprawności fizycznej i kondycji.

Termin i lokalizacja:
Rajd odbędzie się w dniach od 15 do 21 marca 2015 r. w polskich i czeskich Karkonoszach i Górach Izerskich. Organizatorzy przygotowali trzy trasy: na nartach ski-turowych, na nartach biegowo-śladowych oraz na rakietach śnieżnych. Uroczyste podsumowanie rajdu nastąpi w dniu 20 marca 2015 r. w schronisku „Szrenica”. Zamknięcie rajdu nastąpi. 21.03.2015 r.

Uczestnictwo:

 1. W rajdzie mogą uczestniczyć narciarze indywidualni oraz drużyny zgłoszone przez jednostki terenowe PTTK, organizacje społeczne, instytucje i zakłady pracy.
 2. W rajdzie mogą uczestniczyć wyłącznie narciarze z umiejętnościami jazdy na nartach w warunkach górskich, w stopniu co najmniej średnim.
 3. Na trasie na rakietach śnieżnych obowiązuje sprzęt typu rakiety śnieżne. Istnieje możliwość wypożyczenia rakiet u prowadzącego trasę. Koszt wypożyczenia jednego kompletu wynosi 20 zł na dzień. O zamiarze takim należy powiadomić organizatora na piśmie wraz ze zgłoszeniem.
 4. Dla osób niepełnoletnich bezwzględnie konieczna jest pisemna zgoda obojga rodziców.
 5. Każda zgłoszona drużyna zobowiązana jest posiadać apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jeden sprawny i naładowany telefon komórkowy z wprowadzonymi numerami alarmowymi do: kierownictwa Rajdu oraz do Karkonoskiej Grupy  GOPR i Horskej Služby z rejonu czeskich Karkonoszy.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do udziału w rajdzie na „Kartach zgłoszeń” przyjmowane będą do 24 stycznia 2015 r. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 24 stycznia otrzymają potwierdzenie o przyjęciu lub braku miejsc. Osoby zgłoszone po 24 stycznia są zobowiązane same dowiedzieć się o ich zakwalifikowaniu do udziału w rajdzie. Ilość uczestników w rajdzie jest ograniczona miejscami noclegowymi w schroniskach.
Zgłoszenia przyjmujemy wg kolejności ich otrzymania.
Przedpłata jako zabezpieczenie kosztów noclegów wynosi 100 zł, a wpisowe na imprezę wynosi 100 zł od osób dorosłych, oraz 80 zł od młodzieży szkolnej, studentów i przodowników turystyki kwalifikowanej. Obie wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 24. 01. 2015 r. W przypadku nie stawienia się na start wpisowe wraz z przedpłatą nie podlega zwrotowi.
Wpłat należy dokonywać na konto: PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze numer 611090 1926 0000 0005 1400 0193 B Z WBK Oddział Jelenia Góra z dopiskiem „Karkonosze 2015”.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

 • odznakę rajdową,
 • dyplom uczestnictwa,
 • posiłek na zakończenie rajdu,
 • ubezpieczenie NNW i KL.

Noclegi, żywienie i przejazdy:
Noclegi dla uczestników na trasach wielodniowych rezerwuje organizator. Należność za noclegi i wyżywienie pokrywają uczestnicy z funduszy własnych lub jednostek zgłaszających drużyny. Koszt noclegu w schroniskach polskich wynosi średnio 35 zł za dzień. Wyżywienie we własnym zakresie.

Dyskwalifikacja drużyny lub uczestnika może nastąpić na skutek:

 • niezastosowania się do poleceń kierownika trasy,
 • samowolnej zmiany przydzielonej trasy,
 • nie udzielenia pomocy w razie wypadku,
 • nie respektowania zaleceń prowadzącego trasę,
 • naruszania regulaminu obowiązującego w obiektach PTTK,
 • naruszania przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej.

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Za dobór drużyny i jej przygotowanie do rajdu odpowiada kierownik drużyny.
Uczestników obowiązuje posiadanie sprzętu odpowiedniego do wybranej trasy.

Uwagi organizacyjne

 1. Na karcie zgłoszenia prosimy bezwzględnie podać numer trasy oraz  nr trasy zastępczej.
 2. Na trasach polskich i czeskich należy bezwzględnie posiadać ważny dokument tożsamości.
 3. Schroniska PTTK udzielają zniżki na noclegi na podstawie ważnej legitymacji PTTK
 4. Aby trasa odbyła się, musi na nią zgłosić się co najmniej 8 osób.
 5. Na trasie I obowiązują narty ski-turowe. Na trasie II narty biegowo-śladowe. Na trasie III obowiązują rakiety śnieżne.
 6. Uczestnicy rajdu przekraczają granicę na podstawie dowodów osobistych lub paszportów, które należy posiadać przy sobie podczas rajdu.

Zasady bezpieczeństwa

 1. Kierownicy grup winni przed wyjściem w góry wpisać do swoich telefonów komórkowych niezbędne numery GOPR i Horskiej Służby, a także numery telefonów osób funkcyjnych Rajdu.
 2. Uczestnicy rajdu zobowiązani są w razie nieszczęśliwego wypadku udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i powiadomić służby ratownicze:
  GOPR - tel. alarmowy: 985 lub 601 100300,
  tel. stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze +48 75 7524734.
  Horska Służba - 0042-602448338.
  Stanice HS Luční bouda 0042- 499736219, 0042-739205391
  Stanice HS Harrachov 0042-481529449, 0042-602448334
  Stanice HS Rokytnice n. Jiz. 0042-481523781, 0042-602167470
  Stanice HS Špindlerův Mlýn 0042-499433230, 0042-499433 239.

Postanowienia końcowe
Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo zmiany tras rajdu oraz odwołania imprezy częściowo lub w całości w razie powstania warunków niebezpiecznych dla zdrowia lub życia uczestników rajdu.
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.


Regulanim i wykaz tras (PDF)
Karta Zgłoszenia