V Jubileuszowy Indywidualny Turystyczny Rajd Motorowy PTTK „Szlakiem Ewangelickiej Architektury Sakralnej w Polsce – 2015”
odsłon - 1155
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 23:14

 V JUBILEUSZOWY
INDYWIDUALNY TURYSTYCZNY RAJD MOTOROWY PTTK
„SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
W POLSCE – 2015”

REGULAMIN RAJDU

 SZLAKIEM EWANGELICKIEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Świdnica – Ewangelicki Kościół Pokoju – UNESCO.

KOMISJA TURYSTYKI MOTOROWEJ
ODDZIAŁU PTTK „SUDETY ZACHODNIE” W JELENIEJ GÓRZE

 1. Organizator: Komisja Turystyki Motorowej Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
 2. Kierownictwo rajdu:
  • Komandor: Jan Tyczyński.
  • Sekretarz: Maria Marcinkowska.
 3. Sponsorzy imprezy:
  • Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.
  • Wydawnictwo Turystyczne „PLAN” w Jeleniej Górze.
 4. Cele rajdu:
  • Poznawanie obiektów ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Poznawanie kultury i historii ewangelików w Polsce.
  • Poznawanie zabytków UNESCO i klasy europejskiej w Polsce i na świecie.
  • Poznawanie skansenów i muzeów etnograficznych w Polsce.
  • Poznawanie parków narodowych w Polsce.
  • Poznawanie polskich pomników historii.
  • Upowszechnianie krajoznawstwa wśród turystów zmotoryzowanych.
 5. Termin rajdu: Rajd trwać będzie w okresie od 1 lutego do 31 października 2015 r.
 6. Warunki uczestnictwa w rajdzie, opłata na pokrycie kosztów realizacji imprezy:
 7. Punktacja rajdu:
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane obiektów  ewangelickiej architektury sakralnej, w tym użytkowanych przez inne wyznania oraz użytkowane przez osoby prawne i prywatne, z opisem                            - 30 pkt.
  • Za potwierdzony pieczątką pobyt i zwiedzane innych obiektów ewangelickiej architektury, np. szkoła, pastorówka, kantorówka, cmentarz, pomnik, tablica pamiątkowa, itp., z opisem        - 10 pkt.
  • Za dostarczone i podpisane zdjęcie lub widokówkę zwiedzanego obiektu ewangelickiej architektury sakralnej, max 1 zdjęcie danego obiektu                                -   5 pkt.
  • Za potwierdzone pieczątką zwiedzanie zabytku UNESCO, zabytku klasy europejskiej, polskiego pomnika historii, z opisem                                    - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie skansenu, muzeum lub wystawy etnograficznej,    z opisem                        - 15 pkt.
  • Za potwierdzone zwiedzanie parku narodowego w Polsce,  z opisem                                      - 15 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie motorowej organizowanej przez PTTK, max. 10    imprez                     - 10 pkt.
  • Za potwierdzony udział w imprezie kulturalnej organizowanej w dawnym lub obecnym ewangelickim obiekcie sakralnym, np. koncert, z opisem, max. 10 imprez                - 10 pkt.
 8. Uwagi do punktacji i potwierdzeń:
  • W ramach uczestnictwa w rajdzie należy zwiedzić, co najmniej 2 obiekty ewangelickiej architektury sakralnej w Polsce.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać w danym obiekcie, w danej miejscowości.
  • Potwierdzenie pobytu należy uzyskać u organizatora imprezy motorowej, kserokopię programu – regulaminu imprezy motorowej dołączyć do karty rajdowej.
  • Zabytki UNESCO i klasy europejskiej, parki narodowe, muzea etnograficzne, skanseny w Polsce wg. wykazu zawartego w książeczce wycieczkowej MOT, wydanej przez Komisję Turystyki Motorowej PTTK z opisami oraz inne muzea etnograficzne, skanseny w Polsce, również z opisami.
  • Polskie pomniki historii, zgodnie z rozporządzeniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Uwzględnione będą obiekty – zabytki z wykazu UNESCO, znajdujące się poza granicami Polski wraz z opisami.
  • Nadesłane zdjęcia i widokówki należy opisać i przesłać na kartach rajdowych.
  • Polskie pomniki historii, nie będą jednocześnie uwzględniane jako zabytki UNESCO i klasy europejskiej.
  • Do punktacji będą brane pod uwagę tylko oryginalne karty rajdowe i ich kserokopie.
 9. Obowiązki uczestnika. Po zakończeniu rajdu, karty rajdowe wraz z opisami i zdjęciami należy przesłać na adres organizatora, tj. Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, ul. 1 – go Maja 86, 58 – 500 Jelenia Góra, w terminie do dnia 10 listopada 2015 r. Do przesyłki należy dołączyć znaczek na przesyłkę zwrotną.
 10. Świadczenia organizatora. Po zakończeniu i podsumowaniu rajdu załoga otrzyma:
  • Sprawozdanie z rajdu i listę załóg biorących udział w imprezie.
  • Plakietkę rajdową dla załóg sklasyfikowanych.
  • Dyplomy dla załóg sklasyfikowanych.
  • Nagrody dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 1 – 3.
  • Upominki dla załóg sklasyfikowanych na miejscach 4 – 12.
 11. Postanowienia końcowe:
  • Rajd został zarejestrowany pod numerem 23/15 przez KTM ZG PTTK.
  • Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
  • Karty rajdowe wraz ze zdjęciami pozostają w dokumentacji organizatora rajdu.
  • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód powstałych w czasie trwania rajdu na osobie lub mieniu.
 12. Załącznik: Karta zgłoszenia.                

Komandor rajdu:
Jan Tyczyński
PTM Nr 3638


Regulamin i karta zgłoszenia PDF