POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawczej ZO PTTK Oddział w Świdnicy

55
DOLNOŚLĄSKI ZLOT
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ

Zlot PTP 2019

REGULAMIN

Powiat Świdnica Świdnica Herb

Świdnica 25 - 27 października 2019 r

 1. Termin i miejsce Zlotu
  55. Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK odbywać się będzie w terminie 25 – 27 października 2019 r. w Świdnicy.

 2. Cele Zlotu
  1. Promocja turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i kulturowych walorów Dolnego Śląska, a szczególnie Świdnicy i Powiatu Świdnickiego
  2. Propagowanie turystyki kwalifikowanej jako formy czynnego wypoczynku.
  3. Zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych, w tym odznak regionalnych.
  4. Zdobywanie i rozszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK.
  5. Szkolenie kadry programowej PTTK.
  6. Wymiana doświadczeń i integracja środowiska piechurów.
  7. Upowszechnianie turystyki pieszej i krajoznawstwa.
 3. Organizatorzy
  Organizatorami  Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK są Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawcza ZO PTTK, Oddział PTTK w Świdnicy oraz Dolnośląski Zespół Turystyki Pieszej.

 4. Patronat
  1. Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska
  2. Starosta Powiatu Świdnickiego - Piotr Fedorowicz

 5. Patronat medialny
  Patronat medialny obejmują: „Wiadomości Świdnickie” – tygodnik regionalny i portal ws-24.pl
  Telewizja Teletop Sudety Świdnica, tygodnik miejski „Moja Świdnica”

 6. Kierownictwo Zlotu
  1. Komandor Zlotu – Zbigniew Curyl
  2. Koordynator z ramienia DZTP PTTK – Henryk  Sławiński.
  3. Zespół Organizatorów: Krzysztof Krystyniak - z-ca Komandora ds. organizacyjnych, Wioleta Ziobrowska – sprawy logistyczne, Joanna Jaskuła, Jakub Curyl, Andrzej Wiącek – sprawy organizacyjne.
  4. Sekretariat – Biuro Oddziału PTTK w Świdnicy.

 7. Warunki uczestnictwa
  1. W Zlocie mogą uczestniczyć Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK, członkowie PTTK oraz inni w miarę posiadanych przez organizatorów wolnych miejsc.
  2. Przesłanie zgłoszenia na adres Oddziału PTTK, ul. Długa 33 p.7 58-100 Świdnica lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty (ksero lub skan) mija 12.10.2019 r.
  3. Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na Zlot decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń, jednak organizator zapewnia sobie prawo do kwalifikacji uczestników Zlotu.
  4. Ilość miejsc na trasę wycieczki autokarowej jest ograniczona. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po wyczerpaniu limitu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy i nie przyjęcia uczestnika z powodu braku miejsc.
  5. Po przesłaniu zgłoszenia i dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma powiadomienie o przyjęciu na Zlot (telefonicznie na podany numer telefonu lub pocztą e-mailową na podany adres do dnia 14.10.2019.

 8. Wysokość wpłat na rzecz organizacji Zlotu
  Wysokość wpłaty Kogo dotyczy
  170 zł Honorowy Przodownik TP*
  180 zł Przodownik TP (zweryfikowany na stronie KTP)*
  200 zł Członek PTTK*
  220 zł Osoby niezrzeszone (wyłącznie w miarę wolnych miejsc)
  * Prosimy o zabranie dokumentu upoważniającego do zniżki

  Wpłaty na rzecz organizacji Zlotu oraz opłaty dodatkowe należy przesłać na konto Oddziału PTTK w Świdnicy nr konta 42203000451110000002696240 z dopiskiem 55. Dolnośląski Zlot PTP PTTK

  55. Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest imprezą non-profit, nie ma charakteru komercyjnego. Zlot jest organizowany na zasadach samorealizacji siłami wolontariatu członków PTTK zgodnie ze Statutem PTTK.

 9. Świadczenia w ramach wpłaty na Zlot:
  • Noclegi z 25/26.10.2019 i 26/27.10.2019 r.
  • Wyżywienie od kolacji 25.10.2019 r. (piątek) do śniadania 27.10.2019 r. (niedziela)
  • Pamiątkowy znaczek zlotowy
  • Materiały krajoznawcze
  • Udział w spotkaniu krajoznawczym w dniach 25.10 i 27.10. 2019r.
  • Udział w wycieczce zlotowej w dniu 26.10.2019 r.
  • Udział w wycieczce po Świdnicy w dniu 25 i 27.10.2019 r.
  • Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
  • Gadżety zlotowe

 10. Wpłaty dodatkowe
  • Nocleg z 24/25.10.2019 – 35 zł
  • Śniadanie 25.10.2019 – 15 zł

 11. XI.    Zakwaterowanie uczestników
  Noclegi: Dom Wycieczkowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, ul. Śląska 37
  Wyżywienie: Hotel Sportowy w Świdnicy, ul. Śląska 31
  Egzaminy przodownickie: Hotel Sportowy w Świdnicy, ul. Śląska 31

 12. Rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie:
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w okresie od zgłoszenia do 15.09.2019 r. (włącznie) zwracane jest 70% wpłaty na rzecz organizacji Zlotu (uczestnik drogą pocztową otrzyma wyłącznie materiały krajoznawcze oraz znaczek zlotowy).

 13. Obowiązki uczestników
  1. Przestrzeganie Karty Turysty i Regulaminu Zlotu.
  2. Przestrzeganie postanowień Kierownictwa Zlotu i harmonogramu dnia.
  3. Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i przepisów pożarowych oraz BHP.
  4. Przestrzeganie Regulaminu miejsca zakwaterowania.
  5. Posiadanie ze sobą ważnej legitymacji PTP i PTTK oraz dokumentu tożsamości.
  6. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w miejscu zakwaterowania.

 14. Postanowienia końcowe
  1. Zlot i wycieczki Zlotowe odbędą się bez względu na pogodę.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość częściowej zmiany trasy wycieczki.
  3. Uczestnicy Zlotu posiadający opłaconą składkę członkowską za 2019 r. są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
  4. Za  szkody spowodowane  z  winy  uczestnika   wszelką  odpowiedzialność  prawną   i materialną ponosi sprawca szkody.
  5. Nieobecność na Zlocie nie upoważnia do roszczeń finansowych wobec organizatora.
  6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Zlotu.

 15. Informacja Zlotowa
  Informacji na temat Zlotu udzielają:
  Biuro Oddziału PTTK w Świdnicy 723 015 271
  w godz. urzędowania biura
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Krzysztof Krystyniak 785 521 237
  w godz. 9.00 – 20.00
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Zbigniew Curyl 604 181 910
  w godz. 9.00 – 20.00
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 16. Egzamin na uprawnienia PTP PTTK
  Podczas trwania Zlotu odbędzie się egzamin na uzyskanie uprawnień Przodownika Turystyki Pieszej PTTK oraz na ich rozszerzenie. Osoby zainteresowane egzaminem na:
  1. Uzyskanie uprawnień PTP PTTK III stopnia zobowiązane są do przedstawienia Komisji Egzaminacyjnej następujących dokumentów:
   • kopii wniosku podpisanego przez macierzystą OKTP – wniosek należy wysłać na adres KTP ZG PTTK na 4 tygodnie przed terminem egzaminu,
   • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ogólnego,
   • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu srebrnym,
   • legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską.
  2. Rozszerzenie uprawnień, zobowiązane są do przedstawienia:
   • kopii wniosku podpisanego przez macierzystą OKTP – wniosek należy wysłać na adres KTP ZG PTTK na 4 tygodnie przed terminem egzaminu,
   • książeczki OTP z weryfikacją odznaki małej w stopniu złotym lub legitymacji dużej OTP,
   • legitymacja PTP,
   • legitymacji PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską.
 17. Szczegółowy program
  Dzień Godzina Punkt programu
  25.10.2019
  piątek
  12.30 – 16.00 Przyjmowanie uczestników Zlotu w recepcji Domu Wycieczkowego
  14.00 – 16.00 Zwiedzanie Świdnicy z przewodnikiem: Kościół Pokoju, Katedra, starówka. Zbiórka o 13.45 przy Punkcie Regionalnej Informacji Turystycznej. ul. Wewnętrzna 2
  16.00 – 21.00 Wystawy i prelekcje podróżnicze: Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11
  19.00 – 20.00 Kolacja  - Hotel Sportowy
  od 19.30 Obrady Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej PTTK – Hotel Sportowy
  21:00 – 22:30 Egzaminy przodownickie – Hotel Sportowy
  26.10.2019
  sobota
  7.30 – 8.00 Śniadanie
  8.15 – 18.30 Zlotowa wycieczka krajoznawcza (obiad na trasie):
  Świdnica – Zapora na Jeziorze Bystrzyckim (ZGS) Zamek Grodno (ZGS) - Sztolnie Walimskie (ZGS) – Pałac Jedlinka – Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. – Izba Pamięci w Żarowie 
  19.30 – 22.00 Biesiada przy ognisku turystycznym
  27.10.2019
  niedziela
  8.00 – 9.00 Śniadanie
  10.00 – 12.00 Podsumowanie Zlotu w Sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43. Prelekcje krajoznawców. Podsumowanie roku przez DZTP PTTK, dyskusja i obrady zlotowe. Uroczyste zakończenie Zlotu, przekazanie Laski Zlotowej.
  12.10 – 14.30 Wycieczka po Świdnicy - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (dla chętnych): Wieża ratuszowa, Muzeum Dawnego Kupiectwa,  

Wszelkie zmiany dotyczące warunków przyjęcia i zmiany w programie umieszczane będą na stronie Oddziału PTTK w Świdnicy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin do pobramia [395.44 KB]
Karta zgłoszaenia do pobrania [30 KB]