Ogólnopolski konkurs krasomówczy
odsłon - 663
wtorek, 12 września 2017 20:20

Regulamin eliminacji wojewódzkich
Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE:
Wałbrzych – Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 7,
dnia 21 października 2017 r.,
w godz. 10.00 - 14.00
Przyjmowanie uczestników w godz. 09.00 - 09.45

ORGANIZATORZY:
Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu – Komisja Młodzieżowa;

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:
Celem Konkursu Krasomówczego jest przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, rozbudzenie zamiłowania do pięknego, sugestywnego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli.
Celem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród młodzieży, zachęcenie jej do poznawania własnego regionu, jego historii i dorobku, do wyszukiwania ciekawych tematów, a następnie prezentowania ich w Konkursie.

TEMATYKA:
Tematyka jest dowolna, powinna jednak być związana z turystyką i krajoznawstwem. Sugerujemy prezentację walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć, sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

TERMIN , MIEJSCE I PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odbędzie się w dniu 21 października 2017 r. w godz. 10.00.-14.00. (sobota) w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 7.
W popisach krasomówczych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 5 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego i zgłoszonego tematu. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sek. O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie. Do finału zakwalifikowanych zostanie od trzech do pięciu najlepszych uczestników eliminacji z każdej kategorii na podstawie werdyktu Jury. W przesłuchaniach finałowych uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymują 3 minuty na zaprezentowanie bez wcześniejszego przygotowania wylosowanego tematu, nawiązującego do walorów turystyczno-krajoznawczych Dolnego Śląska. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund. O kolejności wystąpienia uczestnika oraz o przedstawianym temacie zadecyduje losowanie. Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach 5 i 3 minutowych zdecyduje o zajęciu miejsca w konkursie. Uwaga! Komisja konkursowa może z uzasadnionych przyczyn nie przeprowadzać przesłuchań finałowych. Wtedy o kolejności zajętych miejsc w konkursie decyduje liczba punktów zdobytych w przesłuchaniach eliminacyjnych.
W popisach krasomówczych dla szkół ponadgimnazjalnych każdy uczeń otrzymuje do swojej dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie uprzednio wybranego i zgłoszonego tematu. Do finału zakwalifikowanych zostanie pięciu najlepszych uczestników eliminacji na podstawie werdyktu Jury. W przesłuchaniach finałowych uczestnicy do swojej dyspozycji otrzymują 3 minuty na zaprezentowanie bez wcześniejszego przygotowania wylosowanego tematu, nawiązującego do walorów krajoznawczych
OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY
Dolnego Śląska. Uczestnik jest zobowiązany do pełnego wykorzystania limitu czasu z tolerancją 30 sekund. O kolejności wystąpienia zadecyduje losowanie. Suma punktów zdobytych w przesłuchaniach 10 i 3 minutowych zdecyduje o zajęciu miejsca w konkursie.
Uwaga! Komisja konkursowa może z uzasadnionych przyczyn nie przeprowadzać przesłuchań finałowych. Wtedy o kolejności zajętych miejsc w konkursie decyduje liczba punktów zdobytych w przesłuchaniach eliminacyjnych.

Dwóch najlepszych krasomówców z kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych uczestniczy w finale ogólnopolskim w Legnicy, zaś z kategorii szkół ponadgimnazjalnych w finale ogólnopolskim na zamku w Golubiu-Dobrzyniu.
Należy pamiętać, że jest to konkurs krasomówczy, a nie recytatorski i prezentowanie wyuczonych na pamięć tematów nie będzie mile widziane. Wypowiedzi powinny być spontaniczne, sugestywne, prezentowane barwną i piękną polszczyzną.

KRYTERIA OCEN:
Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę:

  • zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
  • konstrukcję wypowiedzi,
  • ogólną prezentację tematu,
  • sugestywność wypowiedzi,
  • jasność i logiczność formułowanych myśli,
  • płynność oraz poprawność wyrażania się,
  • bogactwo języka i jego barwność,
  • dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego,
  • kontakt ze słuchaczami;

NAGRODY:
Dyplomy za udział otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu
Dyplomy za miejsca I-III
Nagrody rzeczowe za miejsca I-III oraz wyróżnienia
Podziękowania i upominki dla opiekunów za przygotowanie uczniów do konkursu

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie uczestniczą dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkoła na etap wojewódzki może zgłosić w każdej z kategorii maksymalnie 2 uczniów. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie (pocztą, faksem lub pocztą mailową) w terminie do dnia 16 października 2017 roku na adres: Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”, ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych.
Uczestnicy, ich opiekunowie (na zasadzie 1 uczestnik plus 1 opiekun) oraz pozostali uczestnicy imprezy (dodatkowi opiekunowie, rodzice, osoby towarzyszące) otrzymują poczęstunek, pamiątkową odznakę, dyplom, zaś laureaci nagrody rzeczowe. Udział każdego uczestnika i jego opiekuna jest bezpłatny. Uczestnictwo dodatkowych osób w imprezie jest odpłatne i wynosi 15 zł. od osoby. Płatności należy dokonać najpóźniej w dniu konkursu. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (74) 842-40-52.
Na stronie internetowej www.pttk.pl – zamieszczony jest regulamin finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Wiceprezes ds. turystyki młodzieżowej PTTK Oddziału „Ziemi Wałbrzyskiej”
Maria Burzyńska
oraz Członkowie Komisji Młodzieżowej.

Regulamin do pobrania [268.64 KB]