Wybory delegatów Dolnego Śląska na krajowy Zjazd PTTK
wtorek, 01 sierpnia 2017 20:15

Wybory delegatów Dolnego Śląska na krajowy Zjazd PTTK,
czyli Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska RKO odbyła się we Wrocławiu w sali NOT w dniu 13.05.2017 r. Konferencję prowadzili: Andrzej Mateusiak ( przewodniczący), Krystyn Chudoba (wiceprzewodniczący) oraz Krzysztof Tęcza (sekretarz). Udział w RKO wzięło 54 delegatów spośród 60 wybranych na zjazdach Oddziałów, co stanowiło 93,1 %.  Na terenie Województwa Dolnośląskiego działają 24 Oddziały PTTK, skupiające 4811 członków.  Za zasługi dla dolnośląskiego PTTK wręczono Dolnośląską Odznakę Honorową PTTK  Janowi Kluzie, Bartłomiejowi Ranowiczowi i Ryszardowi Wuliczowi. W dyskusji mówiono o niekorzystnych dla PTTK nowelizacjach dwóch ustaw: o stowarzyszeniach oraz o usługach turystycznych. Naświetlono sprawę przegranego przez nasze Towarzystwo procesu o ponad 20 mln zł oraz o nowych niekorzystnych dla PTTK przepisach podatkowych oraz o konieczności uchwalenia jak najszybciej, ale w sposób przemyślany – nowego statutu PTTK. Omawiano także sprawę ubezpieczenia OC w działalności turystycznej Oddziałów, którego koszty w całości pokrywa ZG, a z niezrozumiałych względów na Dolnym Śląsku tylko 4 Oddziały zdecydowały się na takie ubezpieczenie.  

Na zjazd PTTK zgłoszono 19 kandydatów, z których należało wybrać 11 delegatów. W pierwszej turze wybrano 6 delegatów:

 • Andrzej Mateusiak (47 głosów),
 • Jacek Potocki (47),
 • Ryszard Wulicz (38),
 • Krzysztof Tęcza (36),
 • Marian Hawrysz (30),
 • Jacek Pielich (29).

W drugim głosowaniu wybrano Tadeusza Niedzielskiego, w trzeciej dogrywce: Marka Krzana, Waldemara Osypiuka i Marka Rabskiego, a w ostatnim głosowaniu mandat delegata otrzymał Marek Szot.
Podczas RKO przyjęto wnioski:

 1. Wypracować formułę międzyoddziałowej struktury umożliwiającej działalność programową w turystyce kolarskiej na poziomie regionalnym.
 2. Uchwalić pod pewnymi warunkami możliwość przywrócenia członkostwa osobom, które utraciły więź z PTTK i pragną powrócić do Towarzystwa z zachowaniem daty wstąpienia i wyłączeniem okresu, gdy składki nie były opłacane.
 3. Zobowiązać ZG PTTK do organizacji szkoleń dla władz oddziałów w zakresie przepisów prawnych, podatkowych i księgowych.
 4. Uruchomić nową stronę internetową PTTK z nowymi aplikacjami – i możliwością umieszczania na niej przez oddziały informacji o ich imprezach oraz interaktywnej platformy cyfrowej jako miejsca wymiany informacji „w sieci”.
 5. Opracować i wdrożyć elektroniczną ewidencję członków PTTK z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Zobowiązać ZG PTTK do zintensyfikowania działań na rzecz modernizacji obiektów PTTK w Sudetach.
 7. Podjąć działania w Ministerstwie Sportu i Turystyki mające na celu zmianę rozporządzenia w sprawie przewodników górskich: przywrócenie w programie szkolenia tematyki historii i architektury a także zmianę zapisu, że uprawnienia nie obejmują obszarów zwartej zabudowy miejscowości i dróg publicznych.
 8. Zobowiązać ZG PTTK do ustanowienia obowiązujących wzorów dokumentów oraz wzorcowych regulaminów imprez programowych.
 9. Uregulować w przejrzysty sposób prowadzenie, finansowanie i rozliczanie prac znakarskich, określić zasięg działania grup znakarskich w sposób racjonalny angażując poszczególne oddziały w zależności od liczebności działających w nich grup znakarskich.
 10. Rozpoznać możliwości powoływania jednostek PTTK poza granicami Polski (dla Polonii).

W dalszej części dyskusji głos zabrał Janusz Turakiewicz – delegat Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie”, który zaproponował organizację w Jeleniej Górze szkolenia dla przedstawicieli oddziałów nt. przepisów ekonomiczno-prawnych jakim one podlegają.

- Oprac. Andrzej Mateusiak