200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017
odsłon - 1501
poniedziałek, 13 lutego 2017 22:33

Przewodnik Sudecki kolor

KOŁO PRZEWODNIKÓW SUDECKICH
PRZY ODDZIALE PTTK „SUDETY ZACHODNIE”
W JELENIEJ GÓRZE

UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI
W JELENIEJ GÓRZE   

UniwersyttetEkonomicznyWrocław

200LatPrzewodnictwa


Sympozjum z okazji
200-lecia zorganizowanego przewodnictwa w Sudetach 1817-2017
pod hasłem:
Od tragarzy lektyk do profesjonalnych przewodników

18 listopada 2017 r.

Cele sympozjum:

 • prezentacja stanu przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przewodnictwa górskiego i wysokogórskiego,
 • prezentacja wyników badań naukowych z zakresu usług przewodnictwa i pilotażu wycieczek,
 • wymiana doświadczeń z pracy przewodnika i pilota wycieczek,
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych przewodników i pilotów wycieczek.

Zakres tematyczny sympozjum:

 • historia i tradycje przewodnictwa i pilotażu wycieczek w Polsce i w Europie,
 • jakość usług przewodnictwa i pilotażu wycieczek,
 • warsztat pracy przewodnika i pilota wycieczek,
 • organizacja przewodnictwa i pilotażu wycieczek w Polsce i zagranicą,
 • związki przewodnictwa z krajoznawstwem,
 • sylwetka przewodnika i pilota wycieczek współcześnie i w przyszłości, kierunki zmian, trendy rynkowe,
 • przewodnik – krajoznawca, przewodnik – przyrodnik, przewodnik – historyk, przewodnik – wspinacz i narciarz, przewodnik – organizator… czyli kwalifikacje przewodnika i pilota wycieczek na współczesnym rynku turystycznym,
 • bezpieczeństwo turystów i odpowiedzialność prawna przewodnika i pilota wycieczek,
 • przewodnictwo – zawód, pasja, czy misja?

Komitet naukowy sympozjum:

 • prof. dr hab. Andrzej Rapacz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt – Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie,
 • dr hab. prof. UE Jacek Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze
 • dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • dr hab. prof. AP Michał Żemła – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • dr Piotr Gryszel – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze
 • dr inż. Jerzy Górski – Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze
 • mgr Roksana Knapik – Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze,
 • mgr Tomasz Miszczyk – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze.

Komitet organizacyjny sympozjum:
Jerzy Górski, Piotr Gryszel (przewodniczący), Roksana Knapik, Maria Marcinkowska (sekretariat), Andrzej Mateusiak, Tomasz Miszczyk, Jacek Potocki  – członkowie Koła Przewodników Sudeckich przy O/PTTK w Jeleniej Górze i pracownicy Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze

Publikacja:
Planowane jest wydanie recenzowanej monografii naukowej (5 pkt zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW). Osoby zainteresowane przesłaniem tekstu (objętość 1 arkusz wydawniczy) powinny dostosować go do wymogów wydawniczych załączonych do zaproszenia.

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Przesłane teksty po pozytywnej recenzji opublikujemy w monografii bezpłatnie.

Zgłoszenia:

 1. Teksty do monografii przyjmuje dr Piotr Gryszel, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 30 czerwca 2017 r.
 2. Zgłoszenia osobistego udziału w sympozjum, ze względów organizacyjnych, należy dokonać w Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”, 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 86, tel. 075/75 258 51, tel./fax 075/75 236 27, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lipca 2017 r. po ustaleniu szczegółowego programu na podstawie zgłoszonych referatów.

Informacje dodatkowe:
Wszelkie pytania należy kierować do przewodniczącego komitetu organizacyjnego Piotra Gryszela, tel. 608463455, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin i miejsce sympozjum:
Sympozjum odbędzie się 18 listopada 2017 r. w auli jeleniogórskiego Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 8. Szczegółowy program będzie podany w terminie późniejszym.

Organizatorzy sympozjum:

 • Koło Przewodników Sudeckich przy O/PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze.

Patronat honorowy:
dr hab. prof. UE Elżbieta Sobczak, Dziekan Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
dr inż. Andrzej Raj, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego.
mgr Roman Bargieł, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Patronat medialny:
Karkonosze. Czasopismo Sudetów Zachodnich. http://kpnmab.pl/pismo-karkonosze
Turystyka Kulturowa. Czasopismo naukowe. www.turystykakulturowa.org


 
pttkKoło Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK „Sudety Zachodnie”
58-500 JELENIA GÓRA, ul. 1 Maja 86
tel./fax +48/75/75 236 27  tel. +48/75/75 258 51, tel. kom. +48/608 463 455
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
www.przewodnik-sudecki.pl

 

Dlaczego organizujemy sympozjum
i obchody 200-lecia zorganizowanego przewodnictwa?

Aby odpowiedzieć na to pytanie sięgnijmy do pracy doktorskiej R. Kincla Przewodnictwo turystyczne w śląskich Sudetach w XIX wieku, [w:] Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach, red. A. Mateusiak, P. Gryszel, PTTK Oddział Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze oraz Wydawnictwo Poligrafia AD REM, Jelenia Góra 2013, s. 157.

Pierwszy urzędowo mianowany przewodnik został powołany na Dolnym Śląsku w 1813 r. Wtedy bowiem sołtys wsi Karłów w Górach Stołowych otrzymał od miejscowej ad-ministracji stanowisko z tytułem: „Mianowany królewski przewodnik i kasjer Szczelińca Wielkiego”. Była to pierwsza urzędowa nominacja przewodnika górskiego na terenie Sudetów i prawdopodobnie również w Europie.
Zaś pierwsza organizacja przewodników powstała w Karkonoszach, o czym przekonuje pismo Wydziału Spraw Wewnętrznych Królewskiej Rejencji w Legnicy do Urzędu Kameral-nego w Sobieszowie, datowane 15 sierpnia 1838 r., gdzie czytamy między innymi: „W roku 1817 pod specjalnym kierownictwem królewskiego starostwa powstała w powiecie jelenio-górskim organizacja przewodników górskich i tragarzy lektyk. Jej zadaniem było spośród wszystkich przewodników i tragarzy usługujących podróżnikom górskim dopuszczać do ob-sługiwania przybyłych wędrowców tylko właściwych ludzi, posiadających urzędowe zezwo-lenie na to. Taka instytucja zrzeszająca ludzi czyniących rzemiosło z obsługiwania podróżni-ków w górach jako przewodnicy i tragarze, i dbająca o zatrudnienie w tej służbie wyłącznie ludzi wyposażonych w odpowiednie urzędowe zezwolenia, jest całkowicie celowa zarówno w interesie przybywającej tu publiczności, jak również w interesie policyjnego porządku i bez-pieczeństwa”.
Tworzenie organizacji przewodników górskich i tragarzy lektyk, określenie zasad ich służ-by, ustalenie praw i obowiązków, cenników za usługi itp., trwało po śląskiej stronie Karkono-szy kilka lat. W 1822 r. starostwo w Jeleniej Górze rozdało pierwsze legitymacje przewodnic-kie, w 1824 r. wprowadziło całkiem nowe porządki przewodnickie w ważniejszych wsiach położonych przy drogach prowadzących w wysokie góry. Powstała pionierska ustanowiona przez władze organizacja przewodnictwa turystycznego.

I tak trawa do dzisiaj :)

Wymogi wydawnicze dla autorów tekstów.

W lewym górnym rogu należy umieścić: imię i nazwisko autora(ów) wraz ze stopniem/tytułem naukowym – czcionka Times New Roman 12 pkt., wyrównanie do lewej, linijka niżej nazwa reprezentowanej uczelni lub instytucji;

W przypisie zaś: adres e-mailowy autora(ów) artykułu

Następnie tytuł artykułu – wersaliki − wielkie litery, wycentrowany, wielkość czcionki 14 pkt, pogrubiony

Struktura artykułu:

 • streszczenie w języku polskim (maksymalnie 0,5 strony), czcionka 10 pkt, Times New Roman, zawierające: cel artykułu, rodzaj wykorzystanego podejścia badawczego/metodologii badawczej i główne wnioski/wyniki badań,
 • 3-5 słów kluczowych w języku polskim,
 • wprowadzenie, z wyraźnie określonym celem artykułu,
 • części właściwe artykułu,
 • zakończenie (podsumowanie),
 • bibliografia,

Objętość łączna artykułu – od 20 do 30 tys. znaków, czyli 10-15 stron.

Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.

Czcionka stosowana w części zasadniczej artykułu: Times New Roman 12 pkt. Tekst wyjustowany.

W podtytułach należy zastosować bold (pogrubienie)

Marginesy: 2,5 cm każdy.

Odstęp między wierszami (interlinia): 1,5.

Wypunktowanie – prosimy o stosowanie wyłącznie cyfr arabskich lub liter a), b)…do wypunktowania.

Wyliczanie – prosimy o stosowanie wyłącznie myślników jako znaków wyliczania (–).

W artykule można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować zaś: podkreśleń, podziałów stron i sekcji oraz tzw. „miękkich enterów” (kombinacja klawiszy Shift+Enter)

Przypisy źródłowe należy umieszczać na dole strony, numeracja ciągła – czcionka 10 pkt

Tabele, rysunki, wykresy, schematy − maks. szerokość – 12,5 cm, maks. wysokość – 17,0 cm; wyłącznie w układzie pionowym; proszę nie przekraczać szerokości. Muszą być czytelne w wersji czarno-białej. Nie mogą być skanowane.

Dołączane pliki typu *.jpg *.jpeg *.psd *. tif powinny mieć rozdzielczość 300 DPI i być w skali szarości oraz zapisane z najwyższą możliwą jakością.

Tytuły i numery tabel (proszę używać wyłącznie opisów „Tabela”), umieszczone nad tabelami, wyjustowane; koniecznie proszę podać pełne źródła – pod tabelą, odpowiednio sformatowane

Tytuły i numery innych elementów graficznych (proszę używać wyłącznie opisów „Ryc.”), umieszczone pod elementami graficznymi; wyjustowane, koniecznie dołączyć pełne źródła, odpowiednio sformatowane.

Tytuły tabel, wykresów i innych elementów graficzny w języku polskim.

Do rysunków powinien być dołączony plik źródłowy, np. Excel, gdyż rysunek musi umożliwiać edycję, w celu jego ujednolicenia do całości publikacji. Proszę nie wklejać rysunków czy tabel nieedytowalnych.

Sposób formatowania przypisów (tradycyjny) – muszą być pełne i według poniższego wzoru:

 1. Książki:
  1. Autor, Tytuł (kursywą), Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona. Np. Ph. Kotler, Marke-ting. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 42-43.
  2. praca zbiorowa, pod redakcją:Tytuł, red. Autor, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona. Np. Marketing. Sposób myślenia i działania, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 20.
 2. Opracowania w publikacjach zwartych: autor opracowania, Tytuł opracowania (kursywą), w: Tytuł, red. Autor, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona. Np. G. Gliszczyński, Wpływ reklamy na za-chowania konsumentów w świetle badań empirycznych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 210, Ekonomiczne Problemy Usług nr 5, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 273
 3. Artykuły w czasopismach: Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer, strona. Np. M. Dębski, Pol-skie marki produktowe w okresie przemian gospodarczych, „Marketing i Rynek” 2004, nr 7, s. 23.

Źródła internetowe – podajemy pełne źródło, np. P. Wysocki, Co wyszukiwarka to inny wynik, on-line http://www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=255&ShowArticleId=48598, dostęp: data...

Bibliografia
Tylko pozycje wykorzystane w tekście, w układzie alfabetycznym; czcionka 12 pkt, Times New Roman, odstęp 1,0; po 0,6, nazwisko autora lub tytułu w pracach zbiorowych wyboldowane, tytuły

Program i informacje do pobrania [476 KB]
Karta zgłoszenia referatu [268.5 KB]