Zamek Chojnik Jelenia Góra - ratowniczy remont murów pallacium - I etap
odsłon - 2235
środa, 25 maja 2016 21:08

Przedmiotem zamówienia jest ratowniczy remont murów pallacium zamku Chojnik w Jeleniej Górze-Sobieszowie - I etap. Zamek Chojnik wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 85/25.11.1949 r. Obiekt znajduje się na terenie górzystym, na wysokości 627 m n.p.m., otoczonym przez Karkonoski Park Narodowy. Układ przestrzenny zamku mocno utrudnia dowóz materiałów i sprzętu na plac budowy. Wjazd pojazdów w pobliże placu budowy wymaga uzyskania pozwolenia Karkonoskiego Parku Narodowego i jest płatny, dlatego Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na zamku i zapoznanie się ze specyfiką obiektu. Zakres robót: wykonanie drewnianych daszków zabezpieczających, wygrodzenie miejsc i stref niebezpiecznych, postawienie rusztowań po wewnętrznej stronie murów, osadzenie i montaż tymczasowych elementów (przypór) stabilizujących górne partie muru, ostrożny demontaż piaskowcowych nakryw z korony murów zgodnie z programem prac konserwatorskich, postawienie rusztowań po zewnętrznej stronie murów, zabezpieczenie stalowych spiralnych schodów, zabezpieczenie zieleni porastającej mury, wypełnienie pęknięć w murach, usunięcie traw, porostów i krzaków porastających mury, ale wyłącznie w partiach przewidzianych do bezzwłocznej kontynuacji prac, przemurowanie szczególnie uszkodzonych fragmentów murów i osadzenie luźnych kamieni, bez wypełnienia spoin licowych, wiercenie otworów i montaż kotew najwyższego rzędu wzmocnienia murów siatkami, wiercenie otworów, montaż kotew i wykonanie wzmocnienia zachodniej ściany siatką z linek stalowych, bez wypełnienia spoin, skucie cementowej wylewki z odsadzki korony muru dolnego, wykucie, miedzy przyporami tymczasowymi, w odsadzce korony muru koryta pod wieńce, wykonanie fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem kotew górnego rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia górnej partii muru, napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych odpowiadających wykonanym fragmentom wieńca (w miejscach przewidzianych projektem), demontaż tymczasowych stalowych elementów stabilizujących górne partie muru, wykucie koryt pod uzupełnienie ciągłości wieńców (w miejscach po usuniętych tymczasowych przyporach), uzupełnienie brakujących fragmentów wieńców między przyporami tymczasowymi, z zabetonowaniem kotew górnego rzędu wzmocnienia siatkami oraz wsporników docelowego wzmocnienia górnej partii muru, napinanie siatek i spoinowanie murów w pasach pionowych odpowiadających wykonanym uzupełnianym fragmentom wieńca (w miejscach przewidzianych projektem), konserwacja, rekonstrukcja i montaż piaskowcowych nakryw korony murów zgodnie z programem prac konserwatorskich, estetyzacja wieńców w murach zewnętrznych, spoinowanie murów, impregnacja i hydrofobizacja górnych powierzchni murów, demontaż rusztowań i zabezpieczeń na czas budowy. CPV: 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45262500-6 roboty murarskie i murowe, 45223100-7 montaż konstrukcji metalowych, 45223200-8 roboty konstrukcyjne, 45442300-0 roboty w zakresie ochrony powierzchni, 45212354-2 roboty budowlane w zakresie zamków, 45262510-9 roboty kamieniarskie, 45422000-1 roboty ciesielskie, 45110000-1 roboty rozbiórkowe i ziemne, 45262300-4 betonowanie, 44212310-5 rusztowania. Przedmiot zamówienia został opisany w: - Projekcie budowlano-konserwatorskim ratowniczego remontu murów pallacium zamku Chojnik, - Programie prac konserwatorskich, - Ekspertyzie stanu technicznego murów pallacium zamku Chojnik, - Przedmiarze robót. Powyższa dokumentacja jest dostępna na stronie www.pttk-jg.pl w zakładce: Przetargi. Wykonawca jest obowiązany przygotować ofertę oraz realizować przedmiot zamówienia przy uwzględnieniu następujących założeń: 1. W związku z tym, iż roboty budowlane będą prowadzone na terenie zamku Chojnik, w którym odbywa się ciągły ruch turystyczny, Wykonawca jest obowiązany tak je zaplanować i wykonywać oraz zabezpieczyć teren budowy, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch turystyczny oraz zapewnić maksymalne warunki bezpieczeństwa dla zwiedzających zamek. 2. W każdą niedzielę prace nie mogą być wykonywane, a teren budowy winien być przez Wykonawcę zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 3. Ze względu na organizowanie przez Zamawiającego publicznej imprezy, która nie może zostać odwołana ani przełożona, w okresie od 20.08.2016 r. do 21.08.2016 r. - prace nie mogą być wykonywane. Wykonawca robót zabezpieczy terenu budowy (w szczególności rusztowania) lub zastosuje zabezpieczenia uniemożliwiające wspinanie się na nie przez uczestników imprez albo też poprzez zastosowanie dozoru osobowego - ochrony), które umożliwią Zamawiającemu prawidłowe zorganizowanie i przeprowadzenie zaplanowanej imprezy. Za wszelkie wypadki na uczestnikach imprezy, które wystąpią w/w terminie oraz na obszarze objętym robotami budowlanymi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą ponosić będzie wyłącznie Wykonawca robót. 4. Materiały użyte do przemurowań murów muszą być dostosowane pod względem właściwości fizycznych i wyglądu zewnętrznego do kamieni wbudowanych w ściany i mury. 5. Wykonawca obowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który będzie przedstawiał zakres rzeczowy i koszty wykonania poszczególnych rodzajów prac w ujęciu miesięcznym, i który będzie stanowił podstawę do wystawiania faktur częściowych. W każdej fakturze częściowej koszty wywiezienia gruzu, ręcznego przenoszenia ładunków oraz koszty rusztowań nie mogą stanowić więcej niż 50% wartości netto faktury. Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy winien stanowić załącznik do oferty. 6. Wszelkie nazwy własne użyte w treści SIWZ i załącznikach należy czytać jako parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń służące wyłącznie do opisu przedmiotu zamówienia, oraz czytać je jako takie lub równoważne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w treści SIWZ. W myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w tym materiały i urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna materiały i urządzenia o paramentach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ. 7. Wszystkie proponowane materiały budowlane muszą być fabrycznie nowe oraz w I gatunku, a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma wymagań szczególnych. 8. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać atesty, certyfikaty w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego, tj. dokumenty zezwalające na wprowadzenie do obrotu i stosowanie w budownictwie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków oraz ze środków finansowych Miasta Jelenia Góra i PTTK.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu [156.71 KB]
Ogłoszenie portal www.uzp.gov.pl [222.91 KB]
Załącznik 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [667.53 KB]
Załącznik 2 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI RATOWNICZEGO REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK [5.97 MB]
Załącznik 3 EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK W JELENIEJ GÓRZE – SOBIESZOWIE [7.9 MB]
Załącznik 4 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK [1.17 MB]
Załącznik 5 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - ELEWACJA WSCHODNIA [547.76 KB]
Załacznik 6 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - ELEWACJA PÓŁNOCNA [692.62 KB]
Załącznik 7 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - ELEWACJA ZACHODNIA [1.51 MB]
Załącznik 8 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - RZUT PALLACIUM W POZIOMIE PRZYZIEMIA [218.61 KB]
Załącznik 9 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - RZUT PALLACIUM W POZIOMIE KORONY NA MÓRÓW [371.51 KB]
Załaczmik 10 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - PRZEKRÓJ A-A [641.98 KB]
Załacznik 11 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - PRZEKRÓJ B-B [375.88 KB]
Załącznik 12 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK - PRZEKRÓJ C-C, D-D i E-E [718.21 KB]
Załacznik 13 PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI REMONTU MURÓW PALLACIUM ZAMKU CHOJNIK -ELEMENTARZ WARSZTATOWY [989.23 KB]
Załacznik 14 Chojnik mury pallacium etap I przedmiar  [100.95]
Załącznik 15 Zakres prac przewidziany do wykonania w I etapie [149.36 KB]
Załącznik 16 Zamak Chojnik - widok [587.66 KB]
Załącznik 17 Zamak Chojnik - widok z góry [108.41 KB]

Wyjaśnienie do treści SIWZ - 31.05.2016 r. - [131.3 KB]
Wyjaśnienia do treści SIWZ - 07.06.2016 r. - [227.74 KB]

Wyniki przetargu - [284.85 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – PZP numer ogłoszenia: 134708 - 2016 [296.95 KB]